Årets konsultasjonsmøte mellom KS og Kunnskapsdepartementet ble avholdt 16. august. Blant viktige saker var blant annet etter- og videreutdanning for lærere. Høsten 2011 ble Kunnskapsdepartementet, KS og de øvrige partene bak ordningen Kompetanse for kvalitet enige om en ny finansieringsmodell hvor staten økte sin andel til 50 prosent av vikarmidlene, og der skoleeier og lærer dekket 25 prosent hver. Nå har Kunnskapsministeren kommet med utspill som KS reagerer på.

For studieåret 2012/2013 var det en oversøkning fra kommuner og fylkeskommuner, og staten utvidet ordningen for å kunne gi flest lærere videreutdanning som ønsket. KS er tilfreds med at videreutdanningsstrategien skal være innrettet mot lærere som profesjonsutøvere, at strategien skal være forskningsbasert og praksisrettet og at videreutdanningen kan inngå som et ledd i skoleeiers og skolens plan for å utvikle skolens totale kompetanse.

I løpet av sommerferien har Kunnskapsministeren kommet med et utspill som berører etter- og videreutdanningsstrategien, og utspillet om å lovfeste kommunenes og fylkeskommunenes plikt til etter- og videreutdanning for lærere bekymrer KS. KS mener at dagens bestemmelser i Opplæringsloven er tilstrekkelig, og gir det nødvendige handlingsrommet for kommuner og fylkeskommuner til å kunne ivareta rollen som en god arbeidsgiver og skoleeier.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2013 | Skriv ut siden