Arbeidet med å utvikle nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014 – 2020 nærmer seg nå sluttføring. Vest-Agder fylkeskommune deltar i programutviklingsarbeidet både på politisk og administrativt nivå. Den 28. juni ble utkast til nytt ØKS-program sendt på høring til et bredt utvalg offentlige myndigheter, universiteter, forskningsinstitusjoner, samt interesse-, nærings- og bransjeorganisasjoner og arbeidslivets parter. Det endelige programforslaget vil bli oversendt de svenske, danske og norske regjeringene, hvoretter regjeringene i sin tur leverer forslaget til EU-kommisjonen for godkjenning. Det nye ØKS-programmet kan ventes å bli godkjent før sommeren 2014, og den første utlysningen på prosjektmidler vil i henhold denne tidsplanen finne sted samme høst.

Det nåværende Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak startet opp i 2008. Programmet omfatter åtte fylkeskommuner i Sørøst-Norge, Jylland, Sjælland, København, Skåne, Halland og Västra Götalandsregionen.

Forslaget til nytt ØKS-program har tematiske mål om forskning og innovasjon, overgang til lav-utslippssamfunn (fornybar energi og energieffektivisering), bærekraftig transport og fjerning av flaskehalser, samt sysselsetting og arbeidskraftmobilitet. Høringsforslaget vurderes å være godt på linje med

hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020 og vil på ulike måter kunne støtte opp om handlingsprogrammet for regionplanarbeidet. Programforslaget vil videre kunne støtte opp om Agders internasjonale strategi når det gjelder målet om å styrke og videreutvikle samarbeid med nærliggende og likesinnede regioner og aktører i Skandinavia.

Etter anmodning fra Kommunal- og regionaldepartementet vil det bli fremmet en ny sak til fylkesutvalget 23.oktober om bekreftelse av fylkeskommunens deltakelse i ØKS-programmet på grunnlag av det endelige programforslaget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2013 | Skriv ut siden