Rektor Torunn Lauvdal ved UiA har ledet det såkalte Sørlandsutvalget. Det ble oppnevnt etter et statlig initiativ i 2011. Utvalgets mandat var å beskrive og vurdere næringsrelaterte forhold på Sørlandet, kartlegge behov og rammebetingelse for sentrale vekstområder, og foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen og verdiskaping i regionen. Lauvdal var mandag til stede i møte i Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 for å drøfte innholdet og oppfølging av utvalgets rapport. Den ble offentliggjort i juni. Samordningsgruppen besluttet enstemmig at den, som et ledd i oppfølging av regionplanen, vil bidra effektivt til å følge opp rapportens anbefalinger.

Samordningsgruppen anser anbefalingene i Sørlandsutvalgets rapport som viktige innspill i utarbeidelse av Regional plan for innovasjon og verdiskaping, Regional transportplan og satsingen på et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til videregående skole. Samordningsgruppen uttrykker at oppfølgingen av rapporten betinger et godt samarbeid med Universitetet i Agder og næringslivet, som i hovedsak vil være representert ved næringsklyngene og partene i arbeidslivet.

Oppfølging viktig                                                                  
Torunn Lauvdal la vekt på at det er vesentlig at rapporten fremover følges opp med påtrykk fra regionen. I den sammenheng pekte hun på Politisk samordningsgruppe som en viktig aktør.

Høy industriaktivitet og eksport
I rapporten uttrykkes det at, sammenlignet med andre regioner og Norge som helhet, har Sørlandet hatt god vekst de siste ti årene. Teknologi er nå landsdelens fremste merkevare og største inntektskilde. Det globale Sørlandet er en viktig eksportregion for Norge Vest-Agder er i dag Norges viktigste eksportfylke for bearbeidede industrivarer.  Oljeteknologiindustrien har de siste ti årene utviklet seg til å bli den helt dominerende næringen og står i dag for to tredjedeler av landsdelens samlede omsetning, og en tredjedel av næringens eksport fra Norge. I tillegg har prosessindustrien på Sørlandet hatt en langt mer positiv utvikling enn i landet for øvrig. Opplevelsesindustrien er også en vekstnæring på Sørlandet.

Det store bildet er positivt. Utvalget mener samtidig at Sørlandet, sammenliknet med andre regioner i Norge, er sårbart for endringer i internasjonale rammevilkår. Det har med næringsstrukturen å gjøre. Utvalget mener at norske myndigheter er tjent med større oppmerksomhet om Sørlandet. Regionen har et stort potensial for videre utvikling, og god utvikling vil gagne landsdelen så vel som hele Norge.

Energimuligheter
Sørlandet har rikelig tilgang på vannkraft. Det har vært en forutsetning for bærekraftig produksjon i industrien, men er i seg selv en vekstbransje og bidrar til økt verdiskaping i regionen. Nærheten til Europa kan være relevant i spørsmålet om fremtidig utveksling av bærekraftig energi. I tillegg er vind- og solforhold gode. Utvalget mener at Sørlandet har et stort potensial i utviklingen av fremtidens energibærere.

Vekst i hele regionen
Veksten på Sørlandet er i økende grad konsentrert om Kristiansandsregionen. Hele 64 prosent av regionens samlede omsetningTorunn Lauvdal Orienterer kommer nå derfra. Sørlandsutvalget påpeker imidlertid det i tillegg er behov for tiltak som legger til rette for vekst i hele regionen.

Kompetanseutfordringer
Raske omstillinger kan føre til dårlig samsvar mellom næringslivets behov og arbeidsstyrkens kompetanse. Sysselsettingsnivået i regionen er lavt. Samtidig får ikke industrien rekruttert nødvendig kompetanse. Utvalget mener det er behov for å satse mer på utdanningsløpet med tidlig innsats for at alle skal bli godt rustet til å delta i arbeidslivet.  Utvalget ser videre behov for utvikling av et variert arbeidsmarked i landsdelen også for å kunne trekke til seg yngre arbeidskraft.

Samferdsel
Sørlandsutvalget trekker frem at landsdelen er preget av dårlig riksvei, en lavt prioritert flyplass og lite midler til kollektivtrafikk. Trafikkbelastningen er svært stor på strekningene E18 og E39. Dette er hovedåren mellom Norges to største vekstregioner. Veistandarden er ikke tilfredsstillende. Sørlandet kan bli et knutepunkt i stedet for en flaskehals, noe som ville komme hele Sør-Norge til gode. Det krever høyere prioritering og mer strategisk planlegging fra nasjonalt hold.

Forskning og utvikling
Industrien på Sørlandet etterspør kompetanse, og flere bedrifter har fokus på forskning og utvikling. Industrien på Sørlandet er høyteknologisk og innovativ og har vist seg omstillingsdyktig. Det er blant annet vist gjennom oljeteknologiindustriens vekst, og at prosessindustrien har holdt stand i tøff konkurranse. Det er svært viktig at næringspolitikken følges opp i tråd med nettverkenes behov og strategier for å bidra til videre utvikling og vekst. Spesielt gjelder det mulighetene for å videreutvikle samarbeidet mellom viktige eksportrettede industrimiljøer og ledende forskningsmiljøer.

Utvalget mener det i denne sammenheng må være bedre samsvar mellom industriens behov og satsingen på forskning og utvikling. Selv om det finnes gode ordninger for næringsrettet forskning, går i dag 90 prosent av offentlige forskningsmidler i Norge til de tre store universitetsbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Bedriftene på Sørlandet har behov for mer forskningssamarbeid med ledende forskningsmiljøer. En bør se på muligheter for å bygge kompetanse lokalt, legge til rette for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og yte støtte til samarbeid mellom akademia og industriens egne forskningsmiljøer. Utvalget fremhever at innovasjon og nyskaping ofte springer frem av samarbeid mellom den etablerte, akademiske forskningen og den anvendte, erfaringsbaserte kunnskapen i bedriftene.

Opplevelsesnæringer

Utvalget mener videre at satsingen på opplevelsesnæringer gjennom den gode økningen i kulturbudsjettet de siste år har vært riktig. Den har gitt gode resultater på Sørlandet. Opplevelsesnæringen, og spesielt den delen som knytter seg til kultur, er svært viktig som tiltak for å få attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Opplevelsesindustrien på Sørlandet ønsker å satse på kompetanseoppbygging. Utvalget støtter dette, og mener en utvikling av næringen vil komme hele landsdelen til gode. Videre ser utvalget at støtte til et allerede nasjonalt anerkjent kompetansemiljø innen opplevelsesnæring kan bidra til utvikling av næringen nasjonalt.

Les rapporten fra Sørlandsutvalget her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer