Miljøverndepartementet har det overordnete ansvaret for at å utarbeide en landsverneplan for de kulturhistoriske eiendommene innen miljøvernsektoren. Departementet har også ansvar for at retningslinjene for å forvalte disse eiendommene blir fulgt opp. Det er nå utsendt et forslag til en landsverneplan for de aktuelle eiendommene. Fylkeskommunene har nå forslaget til høring. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. Her gis det ros til departementet for at man tar grep med hensyn til de berørte eiendommene. Det uttrykkes for øvrig at for Vest-Agders del vil en særlig trekke frem de særpregede kystmeldestasjonene fra 1890-årene, som i planen foreslås vernet.

Vest-Agder fylkeskommune vil samtidig gjøre oppmerksom på at flere av meldestasjonene sårt trenger til vedlikehold. Det gjelder særlig anleggene på Skjernøy i Mandal og Skibmannsheia i Lindesnes. Det er viktig at det kommer på plass et restaurerings- og vedlikeholdsprogram for disse bygningene med det aller første.

Når det gjelder Pennehuset i Farsund, ser fylkeskommunen det som positivt at anlegget foreslås gitt et varig vern. Samtidig gjøres det på at det fremdeles er Vest-Agder fylkeskommune som har det daglige ansvaret - også det økonomiske - for Pennehuset. Dette innbefatter blant annet bygningsmessig vedlikehold, utlån og utleie, dekning av kommunale avgifter. Bruken av Penne som feltstasjonen foregår også i fylkeskommunens regi. Fylkeskommunen synes det ville være naturlig at dette ble påpekt i planen, der det kan virke som om det er Riksantikvaren som har tatt seg av anlegget siden 1999.

Hovedutvalget vil videre minne om at fylkeskommunen alt i 2005 henvendte seg til Riksantikvaren med spørsmål om en eventuell overtakelse av eiendomsretten til bygningene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2013 | Skriv ut siden