Da Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere var samlet for en tid siden erkjente kollegiet behovet for å styrke arbeidet med regionale areal -og transportplaner. Kollegiet går inn for å koble disse planene sterkere opp mot oppfølging av de nye helhetlige bymiljøavtalene Stortinget sluttet seg til i Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Kristiansandsregionen 2050Kollegiet ser også behovet for å jobbe mer målrettet og forpliktende som planmyndighet i arbeidet med helhetlige bymiljøavtaler i tett samarbeid med bykommunene i NTP 2014-2023.

Kollegiet gir Regionalsjefskollegiet i samarbeid med Samferdselssjefskollegiet ansvar for å arrangere temamøte om erfaringsoverføring om hvordan fylkeskommunen kan styrke sitt arbeid med regionale areal- og transportplaner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. september 2013 | Skriv ut siden