Behandlingen av plansaker skal bli mer effektiv. Konflikter skal løses tidligst mulig, og innsigelser skal begrunnes bedre og brukes sjeldnere. Dette er innholdet i et nytt rundskriv som Miljøverndepartementet har sendt ut. – Kommunene skal ta hensyn til mange ulike interesser i arealplanleggingen. Det er viktig at statlige og regionale myndigheter har mulighet til å komme med innsigelser, blant annet for å sikre adgang til strandsonen, jordvern, gode bomiljøer, naturmangfold og andre overordnede hensyn. Men det beste er å løse konfliktene på et tidlig stadium slik at vi unngår unødige forsinkelser i planprosessene, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Det nye rundskrivet erstatter tidligere rundskriv og gir oppdaterte og nyttige retningslinjer for kommuner og innsigelsesmyndigheter. Rundskrivet gir nærmere retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, for å sikre en så god praksis som mulig i kommunale planprosesser. Det legges stor vekt på aktiv medvirkning fra statlige og regionale myndigheter under hele planprosessen. Behovet for samarbeid og samordning framheves:

-Interesser som kan gi grunnlag for innsigelse skal komme fram så tidlig som mulig
-Det skal legges vekt på tidlig medvirkning og god dialog.
-Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig.
-Motstridende innsigelser skal samordnes der det er mulig.
-Prosessene knyttet til innsigelse skal effektiviseres og forbedres.

Det nye rundskrivet er en del av et større innsigelsesprosjekt som Miljøverndepartementet startet høsten 2012.

Rundskriv T-2/13 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2013 | Skriv ut siden