Regjeringen nedsatte i fjor et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet. Fylkesutvalget støttet tidligere denne uken i stor grad vurderingene og beskrivelsene i analysen som viser at norsk polititjeneste er ikke er i stand til å møte dagens og fremtidens politiutfordringer.

Fylkesutvalget er av den oppfatning at det må etableres gode og robuste politidistrikter som kan imøtekomme fremtidens utfordringer og som sikrer befolkningen trygghet.  Utvalget er imidlertid bekymret i forhold til at seks distrikter som utvalget har foreslått, vil bli for store enheter og dermed må dekke for store distrikter. Effektiviseringsgevinster som følge av omorganisering, forutsettes overført til operativ tjeneste i distriktene.

Fylkesutvalget understreker videre at det er viktig med god kontakt med fylkeskommuner og kommuner når fremtidig lokalisering av tjenestesteder skal fastsettes.

av Ingunn Østby, publisert 27. september 2013 | Skriv ut siden