Statens vegvesen har sendt ut melding om oppstart av planarbeid for strekningen E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet i Kristiansand. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny fire felts Europaveg i traseen for dagens E18/E39. Fylkesutvalget vil 24. september avgi fylkeskommunens endelige uttalelse til planmeldingen. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet meldingen tirsdag uttrykte hovedutvalget at det ser positivt på at planarbeidet startes opp. Hovedutvalget hadde imidlertid innspill knyttet til trasèvalg og løsninger for avvikling av kollektivtrafikken.

Vegvesenet foreslår å utrede tre alternative løsninger for strekningen Gartnerløkka - Kolsdalen, og ett alternativ for strekningen Kolsdalen - samt ett for strekningen fra Meieriet og videre. Hovedutvalget anbefaler at det i tillegg til de foreslåtte alternativene også utredes et alternativ der det eksisterende veisystemet oppgraderes til firefelts høybro og trefirefelts lavbro.

Hovedutvalget peker videre på at fylkeskommunen har det overordnete ansvaret for kollektivtrafikk i fylket. I planforslaget må det vises tilfredsstillende bussholdeplassløsninger for gjennomgående busser i tangeringspunktet Gartnerløkka/Vestre Strandgate.

Planen som skal utarbeides skal også avklare kryss og tilkobling til lokalvegnettet og til Kristiansand havn. Videre skal den ta for seg sammenhengende gang-sykkelveg på strekningen Gartnerløkka-Meieriet, med tverrforbindelser til lokalt gang-sykkelvegnett. I tillegg skal det ses på arealbruken og hovedgrep for istandsettingstiltak i områder som ikke lenger skal benyttes til vegformål og behov for bruk av arealer i anleggsperioden.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer