"Dette er et dristig prosjekt" uttalte ordfører i Vennesla og styremedlem i Knutepunkt Sørlandet, Torhild Bransdal. Nylig fikk ordførerne i Knutepunkt Sørlandet en orientering om prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Prosjektet er forskningsbasert og har fokus på forbedring av kvaliteten på opplæringen i møte mellom lærer og elev i hele grunnopplæringen.

"Prosjektet går rett inn i Regionplan Agder 2020-arbeidet", sa fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft. I sin presentasjon forklarte hun hvordan Faggruppen for utdanning (tidligere skoleeierforum)som består av representanter fra skoleeierne i Agder, har utarbeidet et strategisk notat for hvordan målsettingene i Regionplan Agder 2020 innenfor fagfeltet utdanning skal følges opp. I strateginotatet fremmes det anbefaling om:

• At det utvikles et felles rammeverk for fremragende undervisning og ledelse.

• Mer tilpasset opplæring og redusert bruk av spesialundervisning.

• Analyse og refleksjon over egen praksis som basismodell for utvikling av god undervisning.

"Prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon" går rett inn i dette. Nettopp derfor anbefalte fagruppen "utdanning" at dette prosjektet skulle prioriteres innenfor Regionalt utviklingsprogram (RUP Agder) Fylkeskommunen tar grep for å øke gjennomføringen av videregående opplæring, men alt henger sammen. Vi må derfor øke kvaliteten også i hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. Derfor vil Vest-Agder fylkeskommune yte et tilskudd på 600 000 kroner i år til prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Dersom prosjektet utvikles i tråd med fremsatte planer vil fylkeskommunen bidra med et tilsvarende beløp for 2014 og eventuelt 2015." sa Sundtoft. Totalt er det snakk om 1 million  i tre år der Aust Agderfylkeskommune bidrar med 400 000 x 3 år.

Toril Runden , Tine Sundtoft Og Kristin Robstad.

I følge fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, vet vi ikke om andre regioner enn Agder–Regionen som jobber  systematisk med kvalitetsheving gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. Og det blir lagt merke til.

"Vi er i gang med eget kvalitetshevingsprosjekt i Kristiansand kommune (FLIK). Hvordan kan Kristiansand ha nytte av dette prosjektet?" spurte ordfører i Kristiansand, Arvid Grundetjern.

"Alle har noe å lære av andre, og dette prosjektet skal også sørge for overføring av kunnskap om det som virker, til de andre kommunene/skolene. Faktisk har vi i skolen mye å lære av barnehagene, på det å se det enkelte barnets behov og organisering som er mer moderne enn skolens", sa Kristin Robstad.

"Dette er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre som skjer i skolene. Skal vi lykkes må vi gjøre endringer i det som allerede gjøres i skolen. Dette må bli en del av den ordinære driften.  Vi må i gjennom en større endringsprosess, så dette vil ta tid. Men vi er enig om behovet, vi er enig i målsetting og vi skal legge til rette for at vi skal lære av hverandre. Der en kommune er god på en ting, kan de andre lære av dette. Vi er i gang, men må forvente å bruke inntil 7 år før dette er på plass overalt i skolene våre. Dette vil ta tid, men det er verdt innsatsen", forklarte Kristin Robstad, kommunalsjef, med ansvar for oppvekst i Vennesla kommune. Målet med prosjektet videre er at det som blir innført av endringer skal kunne overføres til hele Agder.

av Macdonald, Cheryl, publisert 20. september 2013 | Skriv ut siden