Kristiansand kommune har gitt fylkeskommunen melding om oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og sendt på høring et planprogram. Kommunen oppgir at formålet med planarbeidet er å avklare om det skal åpnes for tjenesteyting i Sørlandsparken, og eventuelt hva slags tjenesteyting som skal tillates. I den forbindelse kan det bli aktuelt å legge inn reguleringsformålene «tjenesteyting» og/eller «kjøpesenter», i kombinasjon med tilhørende reguleringsbestemmelser i planer i Sørlandsparken. Videre er formålet å ta bort muligheten for etablering av rene kontorbedrifter i tråd med kommuneplanens retningslinjer. I tillegg vil en revidere parkeringsbestemmelsene slik at de samsvarer med kommuneplanens parkeringsbestemmelser. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet saken onsdag og retter søkelyset på blant annet parkens regionale funksjon, trafikale konsekvenser og forhold knyttet til kollektivtransport.

Hovedutvalget peker på at Sørlandsparken har en landsdelsfunksjon og at den er en regional handelspark. Utvalget mener derfor at nye funksjoner må vurderes i lys av dette, samt at de må kunne støtte opp under Sørlandsparkens funksjon i regional sammenheng. En avklaring av hva som kan åpnes av tjenesteyting i Sørlandsparken må vurderes i forhold til senterstrukturen i Kristiansand og i forhold til omkringliggende sentra. Trafikale konsekvenser må også legges til grunn for eventuell lokalisering av tjenesteyting.

Fylkeskommunen har det overordnete ansvaret for kollektivtrafikk i fylket. Hvordan kommunen kan sikre en hinderfri fremføring av kollektivtrafikken må utredes og vises i planforslaget, mener hovedutvalget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer