Vest-Agder fylkeskommune har lykkes med å heve antallet elever som gjennomfører videregående opplæring, noe som kan ha bidratt til at resultatene, samlet sett, ikke møter de ønskede mål. Dette kommer frem av tall fra Skoleportalen som ble lagt frem for hovedutvalget for kultur og utdanning på tirsdag.

Økonomiplanen 2013-2016 synliggjør tre mål for eksamensresultater i videregående opplæring. Der går det frem at resultatene for norsk, engelsk, matematikk skal være på landssnittet, og andelen bestått i matematikk fellesfag skal være på 95 prosent. Målet for andelen bestått meget godt for fag- og svenneprøver skal ligge på 30 prosent.

Tallene fra Skoleportalen viser at eksamensresultatene varierer mellom fagene, men at de samlet sett er under kravene.

Nå som flere elever fullfører videregående opplæring, blir et sentralt element i det videre arbeidet for å heve karakternivået, at skolene analyserer og reflekterer over egne resultater.

Utdanning er ett av satsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

av Wanja Richardsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden