Miljøverndepartementet har oversendt forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til uttalelse i blant annet fylkeskommunene. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø nylig avga Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse ble det påpekt at fylkeskommunens utgifter til kollektivtrafikk, samt utgifter til etablering av gang- og sykkelveier må forventes å øke dersom intensjonene i retningslinjene skal oppfylles. Hovedutvalget forventer at dette også følges opp gjennom økte statlige rammer til fylkesveinett og kollektivtrafikk.

Retningslinjene er tydelige på at bruken av kollektivtrafikk og gang og sykkel skal økes på bekostning av bilbruk. Det betyr at fylkeskommunens utgifter til kollektivtrafikk, samt utgifter til etablering av gang- og sykkelveier må forventes å øke dersom intensjonene i retningslinjene skal oppfylles.

Hovedutvalget gjør det for øvrig klart at Vest- Agder fylkeskommune støtter hovedtrekkene i det fremlagte forslaget til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Føringene er for øvrig langt på vei sammenfallende med gjeldende regionale føringer for areal- og transportplanleggingen.

Utvalget ser det som positivt at en av målsetningene i retningslinjene er stimulere til mer effektive prosesser med sikte på å øke tilgangen på nye boliger. Imidlertid anses retningslinjene  for svake og uklare når det gjelder å sikre kvalitativt gode boliger.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer