Miljøverndepartementet har oversendt forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til uttalelse i blant annet fylkeskommunene. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø nylig avga Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse ble det påpekt at fylkeskommunens utgifter til kollektivtrafikk, samt utgifter til etablering av gang- og sykkelveier må forventes å øke dersom intensjonene i retningslinjene skal oppfylles. Hovedutvalget forventer at dette også følges opp gjennom økte statlige rammer til fylkesveinett og kollektivtrafikk.

Retningslinjene er tydelige på at bruken av kollektivtrafikk og gang og sykkel skal økes på bekostning av bilbruk. Det betyr at fylkeskommunens utgifter til kollektivtrafikk, samt utgifter til etablering av gang- og sykkelveier må forventes å øke dersom intensjonene i retningslinjene skal oppfylles.

Hovedutvalget gjør det for øvrig klart at Vest- Agder fylkeskommune støtter hovedtrekkene i det fremlagte forslaget til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Føringene er for øvrig langt på vei sammenfallende med gjeldende regionale føringer for areal- og transportplanleggingen.

Utvalget ser det som positivt at en av målsetningene i retningslinjene er stimulere til mer effektive prosesser med sikte på å øke tilgangen på nye boliger. Imidlertid anses retningslinjene  for svake og uklare når det gjelder å sikre kvalitativt gode boliger.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer