Kvinesdal kommune har varslet fylkeskommunen om at kommunen har startet planarbeid for rullering av en kommunedelplan for Øyesletta. Samtidig har kommunen oversendt forslag til planprogram til høring. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag uttalte seg om planprogrammet ble det særlig lagt vekt på at jordbruksarealene på Øyesletta må bli sikret i et langsiktig perspektiv.

Den någjeldende kommunedelplanen for området ble vedtatt i kommunen i 2006. Det foreslås nå å utvide planområdet noe i forhold til 2006-planen. Dette er gjort fordi kommunen ønsker å vurdere noe boligbygging i randsonen av planen samtidig som det foreligger vedtatte planer og pågående planarbeid som strekker seg utenfor nåværende kommunedelplan. Det er videre ønskelig å planlegge i sjø.

Hovedutvalget mener at planprogrammet gjennomgående er dekkende for det aktuelle planarbeidet, men peker samtidig på at utredningsprogrammet bør suppleres på noen områder. Det bør tas høyde for at det kan bli behov for nærmere utredninger knyttet til etablering eller utvidelse av næringsarealer. Programmet bør videre konkretiseres med hensyn til landskapsutredninger. I tillegg bør det foretas kartlegging av nyere tids kultur- og bygningsmiljø

Hovedutvalget er opptatt av at det i planarbeidet særlig legges vekt på at jordbruksarealene på Øyesletta blir sikret i et langsiktig perspektiv. Fastlegging av en "grønn strek" i den nye kommunedelplanen vurderes som et viktig grep i så måte. Fylkeskommunen vil allerede nå gi klart uttrykk for at et eventuelt behov for nye næringsarealer sydvest i planområdet bør løses ved fortetting og/eller utfylling i sjø og ikke ved omdisponering av større sammenhengende landbruksarealer.

Hovedutvalget mener videre at eventuell boligbygging fortrinnsvis bør skje som fortetting innenfor eksisterende byggeområdene. Kommunen bes om å koordinere kommunedelplanen med de føringer for arealbruken som måtte bli nedfelt i regional plan for idrett, friluftsliv, folkehelse og fysisk aktivitet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer