Kvinesdal kommune har varslet fylkeskommunen om at kommunen har startet planarbeid for rullering av en kommunedelplan for Øyesletta. Samtidig har kommunen oversendt forslag til planprogram til høring. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag uttalte seg om planprogrammet ble det særlig lagt vekt på at jordbruksarealene på Øyesletta må bli sikret i et langsiktig perspektiv.

Den någjeldende kommunedelplanen for området ble vedtatt i kommunen i 2006. Det foreslås nå å utvide planområdet noe i forhold til 2006-planen. Dette er gjort fordi kommunen ønsker å vurdere noe boligbygging i randsonen av planen samtidig som det foreligger vedtatte planer og pågående planarbeid som strekker seg utenfor nåværende kommunedelplan. Det er videre ønskelig å planlegge i sjø.

Hovedutvalget mener at planprogrammet gjennomgående er dekkende for det aktuelle planarbeidet, men peker samtidig på at utredningsprogrammet bør suppleres på noen områder. Det bør tas høyde for at det kan bli behov for nærmere utredninger knyttet til etablering eller utvidelse av næringsarealer. Programmet bør videre konkretiseres med hensyn til landskapsutredninger. I tillegg bør det foretas kartlegging av nyere tids kultur- og bygningsmiljø

Hovedutvalget er opptatt av at det i planarbeidet særlig legges vekt på at jordbruksarealene på Øyesletta blir sikret i et langsiktig perspektiv. Fastlegging av en "grønn strek" i den nye kommunedelplanen vurderes som et viktig grep i så måte. Fylkeskommunen vil allerede nå gi klart uttrykk for at et eventuelt behov for nye næringsarealer sydvest i planområdet bør løses ved fortetting og/eller utfylling i sjø og ikke ved omdisponering av større sammenhengende landbruksarealer.

Hovedutvalget mener videre at eventuell boligbygging fortrinnsvis bør skje som fortetting innenfor eksisterende byggeområdene. Kommunen bes om å koordinere kommunedelplanen med de føringer for arealbruken som måtte bli nedfelt i regional plan for idrett, friluftsliv, folkehelse og fysisk aktivitet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer