Miljøverndepartementet har oversendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel til høring i fylkeskommunene. Formålet med planen er blant annet å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og redusere transportbehovet. Bestemmelsen skal erstatte gjeldende rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fra 2008. Planen skal til sluttbehandling i fylkestinget 5. november. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i sist møte gikk utvalget inn for at fylkestinget etter en samlet vurdering ikke skal støtte at det innføres en statlig planbestemmelse

Det er flere årsaker til at hovedutvalget ikke anbefaler innføringen av statlige planbestemmelser. En av disse er at spørsmålet om lokalisering av handel er en viktig del av arealforvaltningen. Lokaliseringsspørsmålet reiser flere planfaglige problemstillinger der regionale og lokale forhold bør tillegges stor vekt. Vest-Agder fylkeskommune mener prinsipielt at slike avveininger bør foretas av lokale og regionale politiske organer.

Hovedutvalget mener videre at intensjonene bak den foreståtte planbestemmelsen i tilstrekkelig grad er ivaretatt i gjeldende "Kjøpesenterplan" for Vest-Agder, sammenholdt med øvrige regionale og statlige retningslinjer og føringer

Det pekes videre på at definisjonen på plasskrevende varegrupper vurderes som for snever ettersom blant annet hvitevarer og møbler ikke er omfattet. Handel med slike varegrupper vil ikke uten videre bidra til å styrke de tradisjonelle by- og tettestedssentrene. De tradisjonelle sentrene kan med fordel utnyttes til boliger, kontorer og kulturelle formål fremfor plass- og trafikkgenerende handelsvirksomhet. Tilsvarende vurderes kravet om at øvrig plasskrevende handel, som for eksempel trelast og biler,  utenfor sentrum må samlokaliseres med annen handel, som unødig strengt.

Hovedutvalget vurderer det fremlagte grunnlagsmaterialet for innføring av en statlig planbestemmelse som noe mangelfullt tatt i betrakting de store konsekvenser planbestemmelsen vil kunne få for lokal og regional arealforvaltning.

Med bakgrunn i at et av formålene med bestemmelsen er å styrke sentrum av byer og tettsteder, savner hovedutvalget en drøfting av utfordringene knyttet til etablering av tjenesteyting samt kultur- og opplevelsesbasert næringsvirksomhet i kjøpesentre og handelsparker utenfor sentrum.

av Ingunn Østby/Jan Torkelsen, publisert 22. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer