Resultater fra Norge gjør det bra i en internasjonal test som måler leseferdigheter, tallforståelse og ferdigheter i problemløsning i IKT-miljø. Forskjellene er store mellom aldersgruppene. De under 25 år viser gode problemløsningsferdigheter, men har leseferdigheter under gjennomsnittet for OECD. Dette fremgår i en fersk den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC)

Personer i aldersgruppen fra 25 til 44 år er de sterkeste leserne, mens de eldste aldersgruppene har lavere ferdighetsnivå i lesing. Også personer fra 16 til 19 år har klart lavere ferdighetsnivå enn gjennomsnittet av voksenbefolkningen. Ferdighetsnivået er høyest blant personer med høyere utdanning, og blant dem som er i arbeid.

Menn har bedre tallforståelse, mens de yngste er flinkest i problemløsning

Ferdighetsnivået i problemløsning i IKT-miljø er høyest i de yngste aldersgruppene, og også her registreres det at ferdighetsnivået er høyere blant dem som har høyere utdanning og dem som er i arbeid. Sistnevnte sammenheng er spesielt sterk blant personer som er 55 år og eldre.

Høyere enn OECD-snittet på alle tre områder

I et internasjonalt perspektiv er ferdighetsnivået i den norske voksenbefolkningen relativt høyt på alle de tre ferdighetsområdene som undersøkelsen tar for seg. Norge er ett av fire PIAAC-land som har høyere ferdighetsnivå enn OECD-snittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Personer under 25 år skiller seg imidlertid ut ved å ha lavere ferdighetsnivå i både lesing og tallforståelse enn befolkningen som helhet. I leseferdighet ligger unge voksne i Norge klart under OECD-snittet.

PIAAC er en internasjonal undersøkelse som er iverksatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2013 | Skriv ut siden