I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 gir regjeringen startskuddet for planlegging og utbygging av de første delstrekningene på ny E39 mot Stavanger. I de politiske organene i fylkeskommunen er det nå til behandling en sak om et eventuelt nytt bominnkrevingssystem for strekningen Søgne til Ålgård. I samme sak tas det også opp mulighet for en veipakke for Lindesnesregionen knyttet til E-39. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø drøftet saken i sist møte var politikerne åpne for både utredning av nytt bompengesystem og at en veipakke blir vurdert. Fylkestinget får saken på sin dagsorden 5. november.

Hovedutvalget gikk i tillegg inn for å anmode fylkestinget om å be regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet.

I forslaget til Nasjonal Transportplan pekes det blant annet på at utbyggingen av E39 er nødvendig fordi veien mellom Kristiansand og Stavanger har en viktig transportfunksjon som ikke ivaretas godt nok med dagens lave standard, med dårlig framkommelighet, særlig for tungtransporten. Utbyggingen har dessuten en stor positiv beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte.

Når det gjelder en eventuell veipakke for Lindesnesregionen har Lindesnesrådet drøftet muligheten. I et møte 27. september besluttet rådet at det  ber om at det startes et mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2013 | Skriv ut siden