KS hovedstyre har avgitt høringsuttalelse til en planlagt omorganisering av politiet. KS frykter at de sentraliseringsgrep som foreslås vil kunne føre til et mer bilbasert og "omflakkende" politi hvor relasjoner til vanlige innbyggere, utsatte ungdommer og kriminelle miljøer svekkes. KS er opptatt av at samarbeidet mellom kommunene og politiet om kriminalitetsforebygging ivaretas. Det er god erfaring med SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet.) og politiråd, og ungdomskriminalitetene har gått ned.

Hovedstyret uttaler at fremtidig organisering av politiet må ta høyde for at samarbeidet om forebygging fortsatt kan skje på en god måte. KS forutsetter at eventuell oppgaveoverføring til kommunene utredes i samarbeid med KS.

KS mener at en eventuell endring i distrikts- og lokalstruktur må basere seg på en grundigere gjennomgang og vurdering av de positive effekter dagens desentraliserte struktur med et utpreget sivilt "generalistpoliti" har for forebygging og kriminalitetsbekjempelse.

Høringssvar NOU 2013-9 Ett politi - Rustet til å møte fremtidens utfordringer

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2013 | Skriv ut siden