Å benytte mulighetene som finnes i europeiske regioner for å bedre økonomien og nå målsettingene i EUs vekststrategi frem mot 2020 var temaene under et seminar på Norway House i Brussel nylig. Sørlandets Europakontor var en av arrangørene. Seminaret tok utgangspunkt i et nytt territorielt atlas som EU-programmet The European Spatial Planning Observatory Network (ESPON), ga ut før sommeren. Regionene som var representert på seminaret ga uttrykk for at de opplevde atlaset som et nyttig verktøy. Særlig ble muligheten til å finne regioner med like forutsetninger fremhevet som interessant. –Det er nyttig å studere og se hva som blir gjort i andre europeiske regioner, sa daglig leder Bodil Agasøster ved Sør-Norges Europakontor.

Det sentrale spørsmålet under seminaret var hvordan informasjonen ESPON-atlaset inneholder skal brukes i utformingen av en mest mulig effektiv politikk, både for den enkelte region og i et europeisk perspektiv med tanke på målsettingene som er fastsatt i Europa 2020-strategien.

Politisk analytiker Philippe Monfort ved Europakommisjonens generaldirektorat for regional- og bypolitikk (DG Regio) fremhevet de store variasjonene i den økonomiske situasjonen og i forutsetningene til de forskjellige medlemslandene og regionene. Han vektla at man må ta i bruk forskjellige strategier og forskjellige politiske pakker for hvert enkelt land og hver enkelt region. Hver region må velge investeringsprioriteringer ut fra sitt utgangspunkt for på denne måten å identifisere hvordan den best kan svare på de utviklingsbehovene som finnes, og på samme tid bidra til å nå målsettingene i Europa 2020-strategien.

Monfort la vekt på at Europakommisjonen ikke kan fortelle medlemslandene hvilken regionalpolitikk de skal føre. Kommisjonen kan imidlertid veilede regionene, og har også mulighet til å påvirke gjennom øremerking av midler.

På vegne av Europakommisjonen rådet Monfort regionene til å utvikle vekststrategier ikke bare ut fra egen lokal kontekst, men også med tanke på ressurser og aktiviteter i naboregionene og i Europa som helhet. Han oppfordret også regionene til å inngå partnerskapsavtaler for utveksling av erfaringer fra implementering av strategier og politikk.

Jan EdøyOgså regional- og kommunalråd ved Norges delegasjon til EU, Jan Edøy, var godt fornøyd med seminaret. Selv om EØS-avtalen ikke omfatter regionalpolitikk deltar Norge i flere av EUs regionalpolitiske samarbeidsprogrammer, deriblant ESPON.

– Jeg synes det er fint at norske regioner kommer sammen med regioner fra andre europeiske land og får sett seg selv i et europeisk perspektiv. Selv om ikke Norge er med i EU står vi overfor felles utfordringer på regionalt nivå når det gjelder å bidra til økt vekst og sysselsetting, påpeker Edøy.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2013 | Skriv ut siden