Fylkesutvalget hadde i sist møte til behandling en rapport fra fylkesrevisjonens om finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen påtar seg alltid en viss finansiell risiko ved plasseringer og lån av midler. I følge kommuneloven skal fylkeskommunens finansforvaltning ikke innebære vesentlig finansiell risiko. Det er fylkestinget som har vedtatt finansreglementet og gjennom det fastsatt hvor stor finansiell risiko fylkeskommunen skal kunne påta seg. Fylkesutvalget ble i dag orientert om at fylkesrevisjonens rapport konkluderer med at fylkeskommunens finansforvaltning i 2012 er tilfredsstillende håndtert i henhold til finansreglementet og forskrift om finansforvaltning.

På bakgrunn av den økte oppmerksomhet finansforvaltning har fått de senere årene har fylkesrevisjonen lagt vekt på kontrollene av om finansforvaltningen følger finansreglementet. Fylkesrevisjonens undersøkelser viser at ekstern porteføljeforvalter Pareto forvaltning har god oppfølging av finansforvaltningen, rapporterer månedlig og legger vekt på å holde seg innenfor de regler fylkestinget har vedtatt.

Fylkeskommunen benytter en profesjonell ekstern porteføljeforvalter og har valgt en relativt lav risikoprofil for sine finansielle plasseringer. Etter fylkesrevisjonens oppfatning medfører fylkeskommunens plassering av likvider og innlånsportefølje en relativt

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2013 | Skriv ut siden