Blant de viktigste oppgavene i samfunnet er å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Regjeringen har derfor nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal utrede hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider i barnehage og skole best kan gjennomføres for å styrke folkehelsen. - Folkehelseloven forplikter statlige myndigheter til å støtte fylkeskommuner og kommuner i deres folkehelsearbeid, og bistå med informasjon, råd og veiledning. Utvalgets arbeid vil være et verdifullt bidrag til dette, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, og presiserer at utvalget blant annet skal legge fram forslag til organisering som kan realiseres innenfor dagens ressursrammer.

Utvalget består  av personer med kompetanse på opplæringsløpet, kommuneledelse, frivillig sektor og fagområdene fysisk aktivitet, ernæring og helse.

- Vi må ta offensive grep for å forebygge livsstilssykdommer. Gode vaner legges tidlig. Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig for barn og unges normale vekst og utvikling, for helse og trivsel, og for læringsmiljø og læring. Samtidig er læring og gjennomføring av utdanningsløpet viktig for den enkeltes helse og for folkehelsen. De siste årene er det tatt mange initiativ til utprøving av ulike måltidsordninger og modeller for daglig fysisk aktivitet i barnehage og skole. Dette er viktig folkehelsearbeid som krever nybrottsarbeid og samarbeid mellom flere aktører, sier Gahr Støre.

Utvalget er en oppfølging av Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar og Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Arbeidet skal ta utgangspunkt i den kunnskapen som allerede finnes om helseeffekter av fysisk aktivitet og ernæring, om sosiale helseforskjeller og om sammenhengen mellom læring, fysisk aktivitet og måltider i løpet av barnehage- og skoledagen.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mars 2015.

Medlemmene i utvalg for å utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole er:

Forsker Mona Bjelland (leder), Oslo
Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland, Sogndal
Fastlege Faiza Basharat, Bærum
Rektor Erik Brekken, Rauma
Styreleder Kathrine Kleveland, Holmestrand
Professor Elling Bere, Kristiansand
Universitetslektor Line Husjord, Tromsø
Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand
Rektor Eva Marie Klaussen, Skedsmo
Matformidler Andreas Viestad, Oslo
Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen, Elverum

Les utvalgets mandat (pdf)

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2013 | Skriv ut siden