- Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i forbindelse med offentliggjøring av budsjettet. Nedenfor kan du lese nøkkeltall for Vest-Agder.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3  millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 12,8 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,8 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og      menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet med 4,6 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 108,7 millioner kroner i 2014. De tre institusjonene Agder Teater, Kristiansand      Symfoniorkester og Opera Sør flyttet inn i nytt felles teater- og  konserthus 1. september 2011. Det ble da etablert en ny felles organisasjonsmodell: Kilden Teater- og Konserthus IKS.

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Agder naturmuseum og botaniske hage

3 595

126

3 721

Fullriggeren Sørlandet

4 656

163

4 819

Kilden

104 121

4 600

108 721

Sørlandets Kunstmuseum

8 828

309

9 137

Vest-Agder-museet

14 523

1 508

16 031

Sum

135 723

6 706

142 429

Kilden Teater- og konserthus for (investeringstilskudd)

64 000

 

64 000

 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Vest-Agder museet med 1,5 millioner  kroner. Økningen omfatter 1 million kroner for å styrke  samlingsforvaltningen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vedlikehold av Fullriggeren Sørlandet med 1      million kroner.
 • E39
       Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på E39 Rosseland – Storenes og Trybakken.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
       Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til  belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i  tråd med ordningens formål. 
       
  For 2014 er det satt av 80 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen.
      
       Avtalen med Kristiansandsregionen er nå fornyet for perioden 2013-2016,      med en samlet ramme på 285 millioner kroner. Utbetalinger etter avtalen er      avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Regjeringen      foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331      millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye      frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Vest-Agder som er aktuell      for vern.
 • Fiskerihavner
       - Søgne kommune får tilskudd til Langenes flytebryggeanlegg på 1,88 mill  kroner
       - Flekkefjord kommune får tilskudd til bygging av ny dolphin/dykdalb for å sikre innseilingen til havna. Tilskuddet er på 410 000 kroner.
 • Regjeringen planlegger å bruke 0,3 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vest-Agder i 2014 med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Gimlemoen skytefelt er lagt ned, og skal ryddes og miljøsaneres i 2014.
 • Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalg­utredning for den fremtidige fengselskapasiteten i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder- fylkene. Regjeringen har besluttet å gå videre med konseptvalg bestående av ett eller to nye fengsler i Agderfylkene med en samlet kapasitet på inntil 300      plasser.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 44,9 millioner kroner til regional utvikling over  kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og  regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Vest-Agder deltar i, samt midler for      deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen  har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første    kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning      for 2013.

Kommunene i Vest-Agder

Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent.

I Vest-Agder har 10 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Songdalen kommune med 6,3 prosent, mens Åseral kommune har lavest vekst med 3,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 56 006 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,8 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 4,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7298 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2013 | Skriv ut siden