Det regionale folkehelsearbeidet er en lovpålagt oppgave. Ifølge folkehelseloven skal fylkeskommunen være pådriver for, samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. I 2014 vil behovet for en fylkeshelse-undersøkelse bli vurdert. Den kan gi kunnskap på områder der det i dag er mangelfulle data, for eksempel om levekår, sosial ulikhet i helse, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, ernæring og selvopplevd helse. En slik fylkeshelseundersøkelse vil inngå i et helhetlig nasjonalt system og kan bidra til bedre nasjonale data og mer anvendelig datagrunnlag.

Et bærekraftig folkehelsearbeid må bygge på et vitenskapelig fundament. Det er behov for å styrke det regionale samarbeidet mellom fylkeskommunen, kommunene, UIA og andre forskningsinstitusjoner for å utvikle metoder og verktøy for lokalt folkehelsearbeid. Det kan være aktuelt i større grad å knytte tilskudd til lokalt og regionalt folkehelsearbeid opp mot aktivitet innen forskning og utvikling.

Regionplan Agder 2020 og Felles plan for folkehelse og levekår i Agder gir føringer for folkehelsearbeidet i Vest-Agder. Som regional utviklingsaktør har Vest-Agder fylkeskommune ansvar for å understøtte kommunenes folkehelsearbeid. Konkret gjøres dette gjennom innspill og tiltak i samarbeidsavtalene med kommunene og innspill til kommuneplanarbeid. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2013 | Skriv ut siden