KS har fremmet forslag til endringer i statsbudsjettet i møte med regjeringen 5. november. KS sine forslag fremmes på bakgrunn av behandling i Landsstyret og på de regionale høstkonferansene. Regjeringen legger fram sin tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett den 8. november.

Om samferdsel foreslår KS: Samarbeidsavtalen mellom H, FrP, KrF og V sier at utbyggingen av infrastruktur skal økes ut over rammene i Nasjonal Transportplan (NTP). Hvis det varslede gjennomsnittet for bevilgninger i første fireårsperiode av NTP skal nås i 2014, er det behov for å bevilge 775 millioner kroner til bymiljøavtaler, 212 millioner kroner ekstra i forbindelse med vedlikehold av fylkesveger og 102 millioner kroner ekstra til rassikring ut over det som er lagt inn i forslaget for 2014. Tilskuddene til gang- og sykkelveger må økes med 153 millioner kroner for å nå varslet gjennomsnitt i perioden 2014-2017.

NTP 2014-23 viser at vedlikeholdsetterslepet på vegnettet som fylkeskommunene overtok i 2010, er klart større enn det som ligger til grunn for de rammeøkninger fylkeskommunene fikk for å ta igjen etterslepet. KS oppfordrer til at det konkrete løftet i samarbeidsavtalen om økte bevilgninger til infrastruktur følges opp i Regjeringens tilleggsproposisjon for 2014.

KS' innspill til Regjeringen om statsbudsjettet

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2013 | Skriv ut siden