Etter at regionplanen ble lagt frem i juni 2010 har utfordringen vært å holde et langsiktig fokus på å realisere planens hovedmålsettinger innen for begrensede økonomiske rammer. Det er lite som tyder på at det blir vekst i fylkeskommunenes samlede økonomi de nærmeste årene. Det blir derfor viktig også for kommende periode å fortsette og prioritere ressursene slik at de gir best mulig rammebetingelser for en offensiv satsing på planens hovedområder. Høstens budsjettarbeid har derfor også i år vært krevende. Fokus i budsjettarbeidet har vært å sørge for tilstrekkelige ressurser til våre kjerneoppgaver, sier fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen om sitt forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Vest-Agder fylkeskommune. Hun presenterte forslaget i dag sammen med økonomisjef Lise Solgaard.

I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen, i tillegg til oppfølging av arbeidet med Regionplan Agder 2020, blant annet vektlagt videreføring av arbeidet med effektivisering av fylkeskommunens interne drift, sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier, økt gjennomføring i videregående opplæring, oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. Videre videreføres nivået på midler til regional utvikling. Tilskuddet til kollektivtrafikken er økes ut over forventet lønns- og prisstigning for å opprettholde god aktivitet. Rammen til tannhelsetjenesten videreføres og det legges opp til produktivitetsvekst i tilbudet.

Statsbudsjettets økning av investeringsmidler til fylkesvei er tatt hensyn til i investeringsbudsjettet. Innenfor investeringer i skolebygg prioriteres vedlikehold og utvikling av den eksisterende bygningsmassen og avslutning av utbyggingen av Mandal videregående skole. Det pågående arbeidet med utarbeidelse av en skolebruksplan for kristiansandsregionen videreføres basert på de gitt politiske føringer og kriterier for arbeidet. Kapasiteten ved de fem skolene i Kristiansand og Søgne er i dag sprengt og skolebruksplanen skal utrede løsninger for å imøtekomme den fremtidige elevveksten fra 2020. Søgne videregående skole inngår i arbeidet med en helhetlig skolebruksplan for kristiansandsregionen.

Fylkesrådmannens forslag til investeringsramme i 2014 medfører vesentlig høyere låneopptak enn årets avdrag. Dette gjør at fylkeskommunens lånegjeld øker. Denne utviklingen bremses ved å øke andelen driftsfinansiering av investeringer i årene fremover. Det er nødvendig å redusere fylkeskommunens sårbarhet for økt rentenivå. Fylkesrådmannen ønsker å videreføre prinsippet om at låneopptak skal være på samme nivå som, eller lavere enn budsjetterte avdrag. På denne måten holdes fylkeskommunens gjeldsnivå konstant.

Forslaget til årsbudsjett for 2014 har en samlet inntektsramme på 2,064 milliarder kroner og et samlet driftsutgiftsnivå på 1,198 milliarder kroner.  Det foreslås i tillegg at det skal investeres for 369,5 millioner kroner neste år. De største investeringspostene er samferdselspakke 1 for kristiansandsregionen og bygging av Mandal videregående skole, videreføring av Listerpakken og øvrige veginvesteringer.

Les økonomiplan 2014-2017 her i PDF.
Les økonomiplan 2014-2017 her i Word.
Les fylkesrådmannens presentasjonsmateriell her Power Point 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden