Regjeringen foreslår mer midler til fylkesveger gjennom økt statlig tilskudd til fornying og opprusting. I tillegg foreslår regjeringen at rentekompensasjonsordningen for fylkesveger blir videreført med en låneramme på to milliarder kroner per år. Den forrige regjeringen foreslo at ordningen med årlige lånerammer skulle avvikles fra og med 2014. - Med dette følger vi opp regjeringens plattform på samferdselsområdet. Vi er også i gang med å forberede etableringen av et utbyggingsselskap for veg. Regjeringen foreslår dessuten å etablere et infrastrukturfond i tråd med forutsetningene i Sundvoldenerklæringen. 20 milliarder kroner blir foreslått som kapitalinnskudd til fondet i 2014, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tilskudd for å ruste opp fylkesvegene: Øker med 280 millioner kroner

Regjeringen øker bevilgningsforslaget for tilskudd til fornying og opprusting av fylkesveger med 280 millioner kroner. Midlene er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014-2023, og blir bevilget som del av rammetilskuddet over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med den foreslåtte økningen blir det dermed i alt 780 millioner kroner i statlig tilskudd til fornying og opprusting av fylkesveger i 2014.

Rentekompensasjon for fylkesveger: Ordning med nye årlige lånerammer skal videreføres

Forslaget om bevilgning over posten "Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene" i 2014 øker med om lag 60 millioner kroner. Den forrige regjeringen foreslo å avslutte ordningen, og det ble ikke lagt inn kompensasjon for ny investeringsramme i 2014. Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for fylkesveger likevel blir videreført med en ny låneramme til investeringstiltak på to milliarder kroner i 2014.

Mer til asfaltdekke og vedlikehold i tunneler

Av de økte bevilgningene til vedlikehold skal 100 millioner kroner nyttes til legging av vegdekke, slik at det neste år blir brukt 1,1 milliarder kroner til dekkelegging. Dette betyr at vedlikeholdsetterslepet for vegdekke ikke vil øke.

Resten av de økte vedlikeholdsmidlene, 300 millioner kroner, går til vedlikehold i tunneler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2013 | Skriv ut siden