Fylkestinget godkjente tirsdag et handlingsprogram for perioden 2014-2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder. Programmet bygger på det eksisterende Handlingsprogram for fylkesveg 2010-2013. På grunn av et stort etterslep på drift og vedlikehold på vegnettet er det anbefalt at den forventede styrkningen av rammene fra staten i all hovedsak benyttes til tiltak som er innrettet mot et drift- og vedlikehold. I tillegg anbefales det å øke rammene til programområdene for Fast dekke på grusveger og Skredsikring, tiltak som også har betydelige gevinster knyttet til drift- og vedlikeholdsbehovet på vegnettet.

For å styrke fokuset på de store utfordringene knyttet til drift- og vedlikehold er det opprettet et nytt programområde som heter "Fornying av vegfundament og utstyr". Innenfor dette programområdet er det ønskelig å finansiere tiltak som kan bidra til å ivareta vegkapitalen, hvor det i dag er et etterslep på omkring 2,5 milliarder kroner bare innenfor drift- og vedlikehold. Skiltfornying, utskifting av særlig utsatte vegfundamenter, tiltak på veger med dårlig bæreevne, systematiske oppgraderinger av gateløp, etablering av sikringsgjerder og rydding av siktsoner er eksempler på tiltak som vil være aktuelle å løse med slike midler.

Handlingsprogrammet retter også et enda sterkere fokus mot trafikksikkerhet, både gjennom et eget trafikksikkerhetskapittel i dokumentet, og ved å legge opp til en økt bevilgning over den årlige rammen til programområdet for Rekkverk og Trafikksikkerhetstiltak. Det foreslås årlige rammer på 10 millioner kroner til slike tiltak i perioden.

Handlingsprogrammets målsetninger, basert på kommunikasjonskapittelet i Regionplan Agder 2020, er gruppert slik:

A Bedret fremkommelighet for alle trafikantgrupper B Et mer trafikksikkert transportsystem C Fremme overgang til mer miljøvennlig transport D Spesielle utfordringer i Kristiansandsregionen. 

HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEG 2014 - 2017

 

Program

Beskrivelse

Kommune

2014

2015

2016

2017

2018- 2021

1

BOM

Listerpakken

Lister

0

0

0

0

 

2

BOM

Samferdselspakken   (Fv 456   Vågsbygdveien)

Krs.reg.

45

45

25

   

3

BOM

Fv 45 Sirdal

Sirdal

   

5,5

   
 

DELSUM BOMPENGEPROSJEKTER

 

45

45

30,5

0

 
               

4

Pl.Gr.

Diverse planlegging

Div

3

3

3

4

12

5

Pl.Gr.

Diverse grunnerverv

Div

0,5

0,5

1

0,5

4

6

TS

Rekkverk og TS-tiltak

Div

10

10

10

10

20

7

Koll.

Kollektivtiltak inkl. BRA

Div

3

4

4

4

16

8

Utb.

Fast dekke på grusveier

Div

5

5

5

5

20

9

Ras

Skredsikring

Div

4

4

4

4

20

10

Utb.

Fornying av vegfundament og   utstyr

Div

0

0

2

2

20

11

Miljø

Miljø- og støytiltak

Div

0

2

2

2

4

12

Utb.

Oppgradering av tunneler

Div

0

6,5

10

10

20

13

Utb.

Fv 460 syd for E39

Lin. reg.

1

0

0

0

0

14

Utb.

Fv 42 AA grense-Tveiten

Audnedal

15

5,5

10

0

0

15

Utb.

Fv 983 Solheim bru

Sirdal

1

0

0

0

0

16

Utb.

Fv 359 Lognavatn og   Nordgården bruer

Åseral

11

0

0

0

0

17

Utb.

Fv 351 Røynelid bru-Borteli 

Åseral

3

2

2

0

0

18

Utb.

Fv 465 Træland

Kvinesdal

10,5

0

0

0

0

19

G/S

Fv 455 Øyslebø-Heddeland

Marnardal

7,5

27,5

6

0

0

20

Pl.Gr.

Fv 44 Flekkefjord bybru

Fl.fjord

2,5

3

12

12,5

0

21

Utb.

Fv 452 Justvik-Ålefjær

Kr.sand

0

0

2

12

8

22

Bru

Fv 203 Skjernøysund bru

Mandal

0

0

0

4

1

23

G/S

Fv 461 Vatneli-Kilen

Songdalen

0

0

0

2

22

24

G/S

Fv 202 Bankebrua

Mandal

0

0

0

1

4

25

Bru

Fv 469 utbedring ferjeleier 

Fl.fjord

0

0

0

2

23

26

Utb.

Fv 303/352/353   Nodeland-Ryen

Krs.reg

0

0

0

0

30

27

Tunnel

Fv 42 mulig   fullfinansiering Bjørkåstunnel

 

0

0

0

0

 

28

Div.

Ufordelt

 

0

0

0

0

 
                 
   

SUM

 

122

118

103,5

75

216

 

Delsum eks. store bomprosjekter

 

77

73

73

75

 

Alle summer er eks. "ny mva", i påvente av teknisk justering av bruttorammen

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer