Den politiske strategigruppen med representanter for de 15 regionene og fylkene i Øresund-Kategat-Skagerrak-området – deriblant Agderfylkene – vedtok 14.oktober forslag til nytt program for 2014 – 2020. Programmet har tematiske mål for forskning og innovasjon, grønn økonomi (fornybar energi og energieffektivisering), transport og arbeidsmarked. Disse målene anses for å korrespondere godt med hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

Programforslaget skal oversendes den svenske, danske og norske regjeringen i midten av november og deretter til EU-kommisjonen i Brussel for endelig godkjenning. Kommisjonen forventes å godkjenne programmet før sommeren og den første søknadsrunden på prosjektmidler vil i henhold til dette kunne åpne i august. Tidsplanen er dog beheftet med usikkerhet knyttet til når EU endelig vedtar langtidsbudsjettet for 2014 – 2020 og hvor lang tid Kommisjonen måtte bruke på godkjenningsbehandlingen.

Programforslaget kan lastes ned her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden