-Den rødgrønne regjeringens forslag på 500 millioner kroner til fylkesveier i 2014 er i tråd med NTP. Likevel kunne vi forvente en kraftigere satsing med tanke på det kartlagte vedlikeholdsetterslepet på 45-75 milliarder kroner, sier avdelingsdirektør Lasse Jalling i KS. -Deler av etterslepet dreier seg om meget kostbare enkeltstrekninger, som for eksempel tunneler, bruer og kaianlegg i 100-millionersklassen. Dette underbygger ytterligere behovet for langt større bevilgninger, legger han til.

I NTP legges det opp til et snitt på 645 millioner til rassikring i perioden 2014-17, og et snitt på 750 millioner til rassikring i hele NTP-perioden.

- En halv milliard til skredsikring er mye penger, men gitt at dette potensielt dreier seg om liv og helse hadde vi forventet at statsbudsjettet – som et minimum – hadde kommet opp i det snittbeløp som er varslet i NTP for perioden 2014-17, sier Jalling.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2013 | Skriv ut siden