Vest-Agder er et av landets største industrifylker. Industrien sysselsetter mer enn 11 500 personer. Bare Møre og Romsdal har en høyere andel industriarbeidsplasser (15,3 prosent) av alle arbeidsplasser enn Vest-Agder (14,2 prosent). Antall industriarbeidsplasser i Vest-Agder har imidlertid gått ned med 1,6 prosent mellom 2010 og 2012. Størst nedgang i det tidsrommet var det innen treforedling.

Leverandørindustrien til olje- og gassnæringer har de siste ti årene utviklet seg til å bli den helt dominerende næringen. Oljeteknologibedriftene på Sørlandet er organisert i NCE NODE, og står i dag for to tredjedeler av landsdelens samlede omsetning. De 57 bedriftene i NODE-klyngen har i 2013 rundt 10 000 ansatte. Ordrereserven er på rundt 100 milliarder kroner, og omsetningen forventes for 2013 å ligge på drøye 45 milliarder kroner. Bedriftene er teknologitunge og har markert seg ved å være verdensledende på sine områder. Markedet er hele verden, og klyngen har opptil 90 prosent av det globale drillingmarkedet.

Prosessindustrien utgjør den andre store industriklyngen i regionen. Ni bedrifter fra denne bransjen er organisert i Eyde-nettverket. Samlet har disse en årlig omsetning på omkring 10 milliarder kroner og cirka 2300 ansatte.

En stor analyse gjennomført av Agderforskning "Rapporten Krise, omstilling og vekst" viste at landsdelens næringsliv samlet sett har klart seg rimelig bra gjennom finanskrisen og de etterfølgende årene med global lavkonjunktur. Fra 2006 til 2011 har det vært en relativt sterk vekst i de samlede driftsinntektene og en betydelig økning i antall ansatte i de undersøkte bedriftene. Samtidig er det betydelige forskjeller mellom bransjene. De bransjene som klarte seg best i den undersøkte perioden var den olje- og gassrelaterte næringen og IKT, mens andre store bransjer som bygg og anlegg, mekanisk industri, prosessindustri og sjøfart er under press, og har hatt sterkt fallende lønnsomhet fra 2006 til 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2013 | Skriv ut siden