- Jeg synes det er flott at rådmannskollegiet starter opp dette arbeidet. Samferdsel eller kommunikasjon er jo det ene området hvor det er stor aktivitet og hvor det brukes mye ressurser, det sier Vidar Ose. Han er Vest-Agder fylkeskommune er representert i arbeidsgruppen som er opprettet av fylkesrådmannskollegiet for å jobbe med innspill til en evt. ny kommunereform.

Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Vidar Ose er utpekt av samferdselssjefenes kontaktutvalg, for i første omgang å ivareta samferdselsfaglige feltet til arbeidsgruppen. - Men jeg vil jo også i den grad jeg kan bidra, mene noe om de andre arbeidsfeltene som andre har ansvar for, forteller Vidar Ose.  Gruppa vil legge fram en sak med anbefalinger, slik at fylkesrådmannskollegiet kan fatte de riktige beslutningene om sentral/regional eller lokal beslutningsmyndighet.

Med ny regjering på plass er saken om ny kommunereform blitt høyst aktuell. Kommunalministeren har vært tydelig på at han ønsker innspill og en god dialog med KS og kommunesektoren om en ny kommunereform. – KS får gode muligheter til å påvirke prosessen, det er derfor jeg er her i dag, var Tore Sanners budskap da han tidligere i desember besøkte Hovedstyret i KS.

Fylkeskommunale oppgaver i en modernisert kommunesektor

Mandatet til arbeidsgruppen der Vidar Ose nå deltar, skal bl.a bidra med faglige innspill til ordfører-/rådslederkollegiet i møtepunkter mellom regjering/Storting og kollegiet.

Arbeidsgruppen skal i samarbeid med fylkesrådmannskollegiet fremme aktuelle saker som krever politiske vedtak enten i ordfører-/rådslederkollegiet eller i hver enkelt fylkeskommune.

Viktige oppgaver som fylkeskommunene i dag har ansvaret for skal kartlegges. Det skal vurderes hvordan disse best kan forvaltes i en fremtidig helhetlig struktur i kommunal sektor inkludert et folkevalgt regionalt nivå.  Det skal i denne sammenheng legges spesiell vekt på det demokratiske perspektivet på lokalt og regionalt nivå.

 

Les hele mandatet til gruppen her.

 

Les mer om arbeidet med kommunestruktur på KS sine nettsider.

 

I sin politiske plattform skriver regjeringen følgende om ny kommunereform:

 

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses. 7

Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Større frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger vil øke kvaliteten på velferdstjenestene.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 16. desember 2013 | Skriv ut siden