Den 26.11 ble Likestillingskonferansen 2013 avholdt under overskriften Et likestilt arbeidsliv. Blant innlederne var FAFO-forsker og sekretær for likestillingsutvalget, Beret Bråthen, LO-leder Gerd Kristiansen og leder for NODE, Anne Grethe Ellingsen. Også flere av deltakerne i prosjektet Fritt valg var representert blant innlederne på årets konferanse, som var et samarbeid mellom Universitetet og en rekke regionale aktører. Fylkesordfører Terje Damman holdt åpningstalen, og la vekt på det gode regionale samarbeidet om et viktig felt for Agder. Du kan lese talen hans her.

(Tekst: ingress og bearbeiding, Helle Mellingen og Inger Holen)

 

"Velkommen til en spennende dag med variert program.

Etter at den flotte filmen fra stemmerettsjubileet fra Vest Agder var vist påpeker Damman stolt at det var fire menn fra Vest Agder som var forslagstillere til innføring av kvinnelig stemmerett i Norge i Stortinget 11.6 1913.

I dag er likestilling nedfelt i Regionplan Agder 2020, som er landsdelens sentrale samarbeids- og utviklingsdokument. Planen beskriver hvordan vi vil ha det i landsdelen i 2020 på fem hovedområder:

  • Klima – høye mål, lave utslipp
  • Det gode livet – Agder for alle
  • Utdanning – verdiskaping bygd på kunnskap
  • Kommunikasjon – de viktige veivalgene
  • Kultur – opplevelser for livet

Sentralt i forhold til dagens konferansetema er hovedmålet Det gode livet – Agder for alle. Landsdelen har hatt og har utfordringer knyttet til likestillingsområdet, med relativt lav deltakelse av kvinner i arbeidslivet og mange i deltidsjobb. Vi har også utfordringer knyttet til diskrimineringsgrunnlag som sosiale forskjeller, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Noe er likt som for andre landsdeler, annet er mer særegent for vår landsdel.

I det politiske arbeidet vi driver har vi både erkjent disse utfordringene og grepet fatt i dem gjennom å bestemme at satsing på likestilling og levekår skal være den gjennomgående strategien for å oppnå det gode livet for alle på Agder: "Gjennom systematisk og langsiktig samhandling skal Agder bli til et likestilt samfunn som inkluderer alle sørlendinger i det gode livet", slår regionplanen fast.

Av konkrete tiltak som har blitt satt i gang i regionen, kan vi nevne: Jenter og teknologifag, Female Future, Global Future, Fritt valg, og opprettelsen av Senter for likestilling, som fylkeskommunene samarbeider med. Vi oppnår resultater gjennom systematisk arbeid.

Nytenkning knyttet til inkluderende arbeidsliv og bekjempelse av sykefravær gir resultater uavhengig av kjønn. Jeg nevner eksemplene Stormberg og tillitsprosjektet i Mandal kommune.

Ikke minst er et bevisst forhold til å gi våre nye landsmenn både et arbeid og en utdanning som står i forhold til deres tidligere utdannelse og framtidige muligheter. Dette er en utrolig viktig ressurs som ikke minst regionavisen Fædrelandsvennen belyste i en bred artikkel i går. Ikke minst i dette arbeidet har arbeidslivets parter – inkludert offentlig sektor – en svært viktig rolle framover. Vi må ta vare på kompetanseinnvandringen på en konstruktiv og åpen måte.

Siden 2008 har vi hatt en 10-års satsing for likestilling på Agder. Det overordnede målet er å oppnå god kjønnsbalanse i arbeidslivet. Fritt valg i barnehager, fritt valg i skolen var første prosjekt her, og hadde fokus på hele utdanningsløpet. Neste prosjekt – Likestilling som regional kraft – fokuserer på å utvikle tiltak som retter seg mot både det offentlige og private arbeidslivet.

Jeg nevnte regionplanen og har eksemplifisert igangsatte tiltak. Vi er godt i gang med arbeidet og sentralt nå står arbeidet med å iverksette Agdermodellen for likestilling. Denne skal forankre arbeidet på likestillingsfeltet politisk og gi systematisk og kunnskapsbasert arbeid og samhandling mellom kommuner og regionråd. Dette skal skje gjennom etablering av likestillingsutvalg på kommune- og regionrådsnivå. Det legges opp til prioritering av tiltak for økt likestilling i forbindelse med kommende valg. Når denne forankringen er gjort, skal det etableres en likestillingsallianse for Agder. Denne skal bestå av representasjon fra hvert regionråd og skal være en arena for å løfte felles utfordringer, tiltak og prosjekter på feltet. Her kommer også samarbeidet med UiA og Senter for likestilling inn som en viktig faktor i vår kunnskapsutvikling og formidling. Dagens konferanse er et glimrende eksempel på dette.

Avslutningsvis nevner jeg også vårt nylig startede arbeid med en regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Forslag til planprogram har nylig vært ute tpå høring og dette fastsettes i de politiske organer på Agder i desember. Plan og handlingsprogram for 2015 skal vedtas i fylkestingene høsten 2014.

Vel, dette var noen eksempler på det som har skjedd her på Agder, og det som skal skje framover. Vi har dyktige medarbeidere som jobber godt for å tilrettelegge for gode politiske beslutninger og også bidrar til politisk holdningsendring på dette viktige området.

Lykke til med dagens konferanse, og lykke til til foredragsholderne, jeg håper dere gir oss ny og god inspirasjon.

 

Les mer om konferansen på UiAs nettsider, her.

Les mer om 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet på nettsiden til Fritt valg, her

av Richardsen, Wanja, publisert 5. desember 2013 | Skriv ut siden