• Inndeling i kategori av fylkesveinettet
  av Richardsen, Wanja, 18.12.13

  Fylkesvegnettet er inndelt i tre kategorier

  Fylkestinget har i dag vedtatt en inndeling av fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og...

  Les mer
 • Gatelys
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.13

  Elektro og strøm på fylkesveiene krever økte ressurser

  Elektro er et område innen veiforvaltning som stadig krever mer ressurser. I tillegg til flere...

  Les mer
 • Terje Moe -Gustavsen
  av Torkelsen, Jan H., 19.11.13

  Budsjettøkning gir mer asfalt og bedre tunneler

  Regjeringen Solberg legger ytterligere 1,4 milliarder kroner inn i sitt forslag til statsbudsjett i...

  Les mer
 • Bybroen I Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

  Ny bro i Flekkefjord sentrum prioriteres høyt

  Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen uttrykker i sitt forslag til økonomiplan for fylkeskommunen for...

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

  Nullvisjonsprosjektene blir permanente trafikksikkerhetstiltak

  I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden 2014-17 foreslås nullvisjonsprosjektene videreført...

  Les mer
 • Bompengestasjon
  av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

  Færre passeringer i bomstasjonene i Kristiansand

  I sist møte i ATP-Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen redegjorde avdelingssjef...

  Les mer
 • Veiarbeidsillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

  Økt ramme til opprusting av fylkesveiene

  Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen foreslår at opprinnelig budsjett for drift- og vedlikehold av...

  Les mer
 • Håndbokillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

  Ny håndbok om veg- og gateutforming

  Håndboken Veg- og gateutforming er revidert. Nå er den nye og oppdaterte håndboken klar til bruk...

  Les mer
 • Ny Bomstasjon På E-39 Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

  Nesten 11 prosent flere kjøretøyer gjennom Listerbommene

  Etter ti måneder i år har det vært en økning i antall bompasseringer i Lister på samlet 10,7...

  Les mer

Økt fokus på drift og vedlikehold av fylkesvegene i nytt handlingsprogram

Fylkestinget godkjente tirsdag et handlingsprogram for perioden 2014-2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder. Programmet bygger på det eksisterende Handlingsprogram for fylkesveg 2010-2013. På grunn av...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.13

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) ute av drift

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) har siden i tirsdag 5. november, vært ute av drift. Nå jobber vi med leverandører for å løse dette så raskt som mulig. Feilen ser ut til å ligge hos Netcom. AKT...

av Macdonald, Cheryl, 05.11.13

Handlingsplan for fylkesveier positivt mottatt av Fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Da Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, i midten av oktober, behandlet Handlingsprogram for fylkesveg 2014 - 2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder fremmet representanten Siri...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.13

Tillatt totalvekt på tømmervogntog øker fra 56 til 60 tonn

Etter innspill fra tømmernæringen har et forslag om økt tillatt tømmervogntogvekt vært på høring. Forslaget ble godkjent av Samferdselsdepartementet tidligere i høst, og Vegdirektoratet har nå vedtatt...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Anbefaler aktivt arbeid for en annen fastlandsforbindelse til Hidra

Hovedutvalg for samferdsel, areal og gikk nylig inn for at fylkestinget skal si seg enig i at fylkeskommunen skal delta i vurdering av en Hidra fastlandsforbindelse i Flekkefjord bygd som rørbro, som...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.13

Fylkeskommunen uenig med Miljøverndepartementet om videreutvikling av Sørlandsparken

Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, på punktet som gjelder utbygging av Sørlandsparken Vest. Fylkesutvalget slutter seg til...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Anbefaler at nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandsregionen utredes

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode om at det igangsettes arbeid med å utrede et nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandregionen....

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Vil ha fylkestinget med på å få vurdert rørbro til Hidra i Flekkefjord

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går hadde til behandling en sak om status for en fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord, gikk utvalget enstemmig inn for at fylkestinget skal si...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

ISO-sertifisert trafikk – et nytt skritt for trafikksikkerhet

En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Nå er standarden NS-ISO 39001 "Styringssystemer for trafikksikkerhet"...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Det legges opp til jernbaneinvesteringer i begge endeområdene for den kommende Sørvestbanen

Til jernbaneformål foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett 18,7 milliarder kroner i 2014, en økning på vel 30 prosent fra saldert budsjett 2013. Det legges opp til tiltak i begge endeområdene...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

40 prosent færre trafikkskadde

EU-parlamentet har satt seg spenstige mål for trafikksikkerhetsarbeidet i EU i årene fremover. I følge fagbladet Våre Veger, har EU satt mål som også definerer antall hardt skadde, ikke bare omkomne i...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Over ett tusen flere biler gjennom Listerbommene hver dag

Nå foreligger rapporten over trafikken gjennom Listerbommene for årets ni første måneder. Den viser at det i perioden i gjennomsnitt passerte 9280 kjøretøyer hvert døgn. Tilsvarende tall for de samme...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel til offentlig høring

Vennesla kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til kommunedelplan for sykkel. Høringsfrist 12. november 2013. Planforslaget er lagt ut til...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Kun hver tredje tenåring bruker hjelm

Statens vegvesen har registrert hjelmbruk på 9 800 syklister over hele landet, og undersøkelsen viser at ungdom er klart dårligst til å bruke sykkelhjelm. Kun 35 prosent av unge mellom 12 og 17 år...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.13

På vei mot landets best utbygde infrastruktur for el-biler

Vest-Agder fylkeskommune er godt i gang med å tilrettelegge for bruk av klimavennlig drivstoff. Som et viktig bidrag for å nå klimamålsetningen i Regionplan Agder 2020, ønsker fylkeskommunen å bli...

av Wanja Richardsen, 27.09.13

Ny rapport med forslag til mer effektiv planlegging av store samferdselsprosjekter

- Planprosessen fram til store samferdselsprosjekter er klare for byggestart er omfattende og tidkrevende. I dag tar denne prosessen i gjennomsnitt 9,5 år. Dette er kostbart og utsetter prosjekter som...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.13

Ledige drosjeløyver i Flekkefjord og Omegn drosjesentral

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for to ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Flekkefjord og Omegn Drosjesentral. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad...

av ask, 23.09.13

Finansiering av sikring av Bjørkåstunnelen i Sirdal synes å være på plass

Samferdselsdepartementet har informert landets fylkeskommuner om et tilskuddsprogram for skredsikringstiltak på fylkesveinettet for perioden 2014 – 2017. Programmet er inne i vedtatt Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Planarbeidet for ny E39 vestover fra Kristiansand i startgropen

Statens vegvesen har sendt ut melding om oppstart av planarbeid for strekningen E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet i Kristiansand. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

To veistrekninger i Lindesnesregionen omklassifiseres til kommunale veier

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet å omklassifisere to veistrekninger i Lindesnesregionen. Den ene dreier seg om en veistrekning på 125 meter på fylkesvei 151 i Øyslebø sentrum...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Dagens rutetilbud på ferjesambandene i Flekkefjord utvides neste høst

Det ble i går klart at Vest-Agder fylkeskommune utvider rutetilbudet for fylkesveiferjesambandene til Hidra og Andabeløy i Flekkefjord i en ny kontrakt med AS Flekkefjords DS gjeldende fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Fylkeskommunen med å bedre rutebåttilbudet til Randøyane i Kristiansand

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal øke tilskuddet til Agder Kollektivtrafikk AS med 150.000 kroner for å dekke merutgifter til en ekstra...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Sykkelekspressvei gjennom Kristiansand

Som en del av vedtatt “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-2020” er det planlagt et hovedsykkelveinett og en sykkelekspressvei gjennom Kristiansand. Det er behov for å bedre fremkommeligheten...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Nyopprettet drosjeløyve i Vest-Agder

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ett nyopprettet drosjeløyve med tilslutningsplikt til Mandal Taxi. Løyvet opprettes med virkning fra 1.januar 2014. Søknadsfristen er 15.oktober 2013.

av ask, 12.09.13

Stor vekst i Listerbommene i sommer

I juli ble det registrert en vekst i Listerbommene samlet sett på 1990 kjøretøyer i døgnet. Nå foreligger tallmateriale for august og det viser at veksten fortsatt har vært god. I løpet av august...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

Tømmervogntog med tillatt totalvekt på 60 tonn kan bli tillatt

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet åpne for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn. Endringene innebærer at rammene økes for hva som...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Ny driftskontrakt i Flekkefjordsområdet

Mandag 2.september ble oppstart av ny kontrakt for drift- og vedlikehold av vegnettet i Flekkefjordsområdet markert på trafikkstasjonen i Flekkefjord. Kontrakten er på 155,8 millioner kroner og...

av Sørensen, Lasse Moen, 03.09.13

Krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013

- Vi innfører nå nye krav til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy. Det vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på norske vinterveger, sier samferdselsminister Marit Arnstad....

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Nullvisjonen lanserer holdningsskapende filmer

Nullvisjonen jobber med kurs og informasjon innen holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Nå rettes fokus mot foreldrenes viktige rolle som trafikklærere. Ved hjelp av profesjonelle filmfolk og...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Aksjon på Eiken for gang- og sykkelsti

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag holdt møte i Eiken i Hægebostad fikk en lokal Foreldregruppe for trygg skolevei anledning til å presentere sitt prosjekt. Representanter fra...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

11,2 prosents økning i bompasseringer i Lister

Lister Bompengeselskap har nå klar statistikken for bompasseringer til og med juli. Samlet sett er det registret en økning på hele 11,2 prosent i de tre bomstasjonene fra i fjor. . Så langt i år hadde...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.13

Ledige drosjeløyver i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ledige bostedsdrosjeløyver i Marnardal kommune. Er du interessert i drosjeløyve må du sende inn søknad og legge med alle nødvendige vedlegg....

av ask, 22.08.13

Flytende rørtunnel i Hidrasundet?

Tidligere i sommer var ny bro- og tunnelteknologi tema på et større seminar for veieksperter. Et av tunnelalternativene som ble presentert var høyteknologiske flytende rørtunneler. Dette ble luftet...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Regionveisjefen beklager vegvesenets bruk av ordet "sabotør"

Regionveisjef Kjell Inge Davik beklaget i går overfor representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø at det i en interessentkartlegging utført av Statens vegvesen ble...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.13

Økning i antall omkomne på veiene i juli

92 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets syv første måneder. Det er en økning på fire drepte, sammenlignet med fjorårets tall. For Vest-Agders del er tre personer drept i trafikken i...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.13

Bybussen vinner frem

Med en økning fra året før på 20 millioner påstigninger ble bussrutene i byområdene den klare kollektivvinneren i 2012. Alle andre transportformer hadde også vekst, men ingen kunne konkurrere med...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.13

Kristiansandsregionen får 285 millioner kroner til kollektivtransport, sykling og gange

- Transportutfordringene i storbyområder som Kristiansandsregionen er av en slik størrelse at veksten i persontransport må tas unna med kollektivtransport, sykling og gange i stedet for personbil....

av Torkelsen, Jan H., 03.07.13

AS Flekkefjords DS fortsetter driften av fylkesvegferjesambandene Kvellandstrand - Launes og Abelnes - Andabeløy

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om at Vest-Agder fylkeskommune inngår ny kontrakt med AS Flekkefjords DS for drift av fylkesvegferjesambandene Kvellandstrand - Launes og...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.13

Ungdommelig veiåpner på oppgradert fylkesvei i Songdalen

Det var stor festivitas, med blant annet både fylkesordfører Terje Damman og ordfører Johnny Greibesland til stede da åpningen av "den nye Kuliaveien ble markert nylig. Elleve år gamle Kenneth...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.13

Ønsker gode samarbeidsløsninger for kortbruk mellom buss og tog i regionen

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen fattet i sist møte en enstemmig uttalelse. Utvalget ber NSB, i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk AS, om å utarbeide gode samarbeidsløsninger...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

Reguleringsarbeid for rassikring i Haughomfjellene i Sirdal igangsettes

Statens vegvesen skal, i følge en pressemelding, regulere to alternativer for ny Bjørkåstunnel på fylkesvei 42 i Sirdal kommune. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å bedre sikkerheten mot ras og...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Nytt fylkeskommunalt initiativ om forbedret rutetilbud på Sørlandsbanen

Fylkesordfører Terje Damman og leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Kåre Glomsaker har sendt brev til Samferdselsdepartementet hvor de ber om et forbedret rutetilbud på Sørlandsbanen....

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Innsparte Listerpakke-millioner benyttes til veiprosjekter i Farsundsregionen

Det ble innspart om lag 65 millioner kroner på veiprosjektet på fylkesvei 456 Sande – Ulland, mellom Farsund og Kvinesdal. Fylkesutvalget besluttet nylig å disponere disse til andre prosjekter som...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

Sørlandsbanen har vært svært viktig for utviklingen av Sørlandet

-I dag fredag den 21. juni er det akkurat 75 år siden kong Haakon i 1938 åpnet Sørlandsbanen til Kristiansand. Årets lyseste dag. En fin dag å åpne en bane på og jubilere på. 75 år er en milepæl for...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

8,9 prosent vekst i Listerbommene hittil i år

Maitallene fra Lister Bompengeselskap er nå kommet. De viser fortsatt sterk økning i passeringer i bomstasjonene samlet sett. Veksten totalt er på 8,9 prosent. Det er tydelig at den oppgraderte...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

Fylkeskommunene kan bli tvunget til å prioritere tunnelsikringstiltak

EU har vedtatt et direktiv om minste felles sikkerhet i tunneler. Dette gjelder for riksveinettet. Vegdirektoratet mener imidlertid at direktivet også bør gjelde for fylkesveier. Det er utarbeidet et...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Fylkesvei mellom Hægebostad og Kvinesdal får allikevel asfaltdekke

Prosjektet med utbedring av den tidligere private fylkesveien 760 Bakken – Moi, en veistrekning mellom Kvinesdal og Hægebostad, hadde en kostnadsramme på 14 millioner kroner. Utbedringen ble...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Ny handlingsplan for kollektivtransport til høsten

Sammen med statsbudsjettet skal Regjeringen legge frem en handlingsplan for kollektivtransport. Nylig ble det arrangert et møte mellom Samferdselsdepartementet og KS. På dagsorden sto handlingsplan...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Fylkesrådmannen vil prioritere Listerpakke-midler til veiprosjekter i Farsundsregionen

Listerpakken har gjennom en rekke større og mindre prosjekter bidratt til en standardheving av både veikvalitet og fremkommelighet i Listerregionen. Fremdeles gjenstår en del prosjekter, som enten er...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Positivt økonomisk resultat for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012

Fylkesutvalget ble nylig orientert om årsmeldingen for 2012 for Agder Kollektivtrafikk AS. Selskapet var i 2012 forsiktig med endringer i rutetilbudet og satsing på nye tilbud grunnet stor usikkerhet...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Budsjettet til Transporttjenesten for funksjonshemmede må økes

Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at den økonomiske rammen til Transporttjenesten for funksjonshemmede for 2013 skal økes fra 15,4 millioner kroner til 17,1 millioner kroner. Fylkestinget fatter...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Det innføres elektroniske kort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkesutvalget ga tirsdag fylkesrådmannen fullmakt til å inngå en avtale med Taxi Transport Telemark om å innføre elektroniske TT-kort og dataløsning for drift av et slikt system i Vest-Agder. I...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

KS ønsker mer NTP-midler til vedlikehold av fylkesveiene

Landsstyret i KS har behandlet regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Landstinget uttaler at det verdsetter løftet om i underkant av 700 millioner kroner årlig i perioden 2014-17 gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Stor vekst i Lister-bommene i år

Nå foreligger tall for passeringer i bomstasjonene i Lister for årets fire første måneder. Tallene viser at det i denne perioden i år passerte samlet 921605 kjøretøy mot tilsvarende 827298 i fjor. Det...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

80 kilometer sykkelekspressvei – Kristiansand et satsingsområde

Nå skal det satses stort på sykkelekspressveger i og rundt de store byene i Norge, skriver Statens vegvesen på nett. Det skal arbeidesmed flere strekninger de neste ti årene. Av de 80 kilometrene som...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.13

Ingen omkom på Vest-Agder-veiene i april

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i trafikken i april 2013 er ni. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 13, som også ble det endelig tallet for april 2012. I...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

På høring: Forslag om lavere fartsgrense for bybusser

-Stående busspassasjerer er svært utsatt ved ulykker og skadepotensialet er stort. En reduksjon i fartsgrensen for busser som hovedsakelig er innrettet med ståplasser vil kunne minske risikoen for...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.13

EU vil endre miljøreglene for lastebiler

15. april la Europakommisjonen frem sitt forslag til revisjon av Direktiv 96/53/EC om kjøretøyers mål og vekter. Forslaget åpner for utforming av førerhytta med mer avrundet form og areodynamiske...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.13

Ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veiene i Flekkefjord-området

Mandag underskrev regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og regionleder Mads Hompland i Risa AS, bivånet av samferdselssjef Vidar Ose i Vest- Agder fylkeskommune en ny drifts- og...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Må ha statlige finansieringsmidler til vegvedlikehold

Fylkestinget behandlet i sist møte en rapport. om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesvegnettet?" Den er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014-2023. I rapporten...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

Fylkestinget vil ha samferdselsprosjekter i Vest-Agder raskere gjennomført

Samtlige representanter i fylkestinget stilte seg onsdag bak en uttalelse om regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. En vil ha rask gjennomføring av E-39 strekningen mellom Breimyr og Søgne...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Jernbaneforum Sør protesterer på avslag til ny ruteplan på Sørlandet

Jernbaneforum Sør har, har gjennom sin leder Thore Westermoen, sendt brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Her uttrykkes det at forumet med stor uro har fulgt debatten etter at departementet...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.13

Talet på drepne og hardt skadde skal halverast innan 2024

- Eitt av fire hovudmål i Nasjonal Transportplan er ein visjon om at det ikkje skal førekome ulukker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren. Etappemålet er å halvere talet på drepne og...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Nye kaier letter tømmertransport til markedene – Mandal havn sentral

Statens landbruksforvaltning har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet. En av dem er Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Listerrådet støtter fylkeskommunens protest mot at sovevogner skal hindre flere togavganger

Fylkesutvalget vedtok 8. april en uttalelse vedrørende fremtidig frekvens på Sørlandsbanen og opprettholdelse av sovevogner som er sendt til samferdselsministeren. Da Listerrådet møttes mandag forelå...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

Det trenges mer til vedlikehold av fylkesveiene og kollektivtrafikk

Lederen av fylkesordførerkollegiet, fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag, peker i en kommentar til forslaget til Nasjonal Transportplan, på at fylkeskommunene trenger økte økonomiske rammer...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.13

NTP: Helhetlige bymiljøavtaler skal bidra til å stabilisere personbilbruken

- I Stortingets klimaforlik er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. For å nå målet, er det helt nødvendig at staten,...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

Her er regjeringens NTP-satsinger i Vest-Agder

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel. Det fremgår av Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 som regjeringen offentliggjorde i dag. Det legges opp...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Sikring av skyssberettigede skoleelever i buss i Vest-Agder koster flere millioner kroner

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om en ny forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss som trer i kraft fra 1.juli. De foreløpige kostnadsberegningene for...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Kollektivkonferansen 2013 - 23. mai i Kilden

ATP-samarbeidet har gleden av å invitere til Kollektivkonferansen 2013 i Kilden den 23.mai. Hvordan skal økningen i trafikken i årene fremover komme i form av kollektiv, sykkel og gange? Dette...

av ask, 08.04.13

Rapport som viser milliardbehov for utbedring av fylkesveiene i Vest-Agder til politisk behandling

Onsdag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om en rapport om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesveinettet?" som er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.13

Fylkespolitikerne i Vest-Agder vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen

Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag samlet til møte i Sirdal. Der ble det uttrykt sterk harme mot et utspill fra Samferdselsdepartementets statssekretær...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Nei til søknad fra Christiania Taxi AS om etablering av sentral i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det ikke tillates etablering av ny drosjesentral i Kristiansand på nåværende tidspunkt.Bakgrunnen er at Christiania Taxi AS søker om å bli...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Stort potensial for å skifte til kollektiv på Sørlandet

En tredjedel av de spurte i NAFs ferske samferdselsundersøkelse svarer at de vil bytte til kollektivtransport dersom tilbudet blir bedre. I tillegg er mange villige til å bruke innfartsparkeringer....

av Torkelsen, Jan H., 03.04.13

Betydelig flere bompasseringer i Lister

Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland har nå klar tallene for antall bomstasjonspasseringer i Lister i januar og februar. I løpet av de to månedene er det passert 419 908...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.13

Hva skjer med veiene våre- får vi snart ny E39?

Dette er spørsmål som ordførere ofte får når vi er i kontakt med våre innbyggere, i alle fall spørsmål jeg som fylkesordfører ofte får. Dette gjelder spesielt riksveier utfra trafikkmengden, men også...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

Thore Westermoen: -Jernbane handler om mye mer enn lokaltog i Osloregionen

Om 16 år vil det, i følge Statistisk sentralbyrå, bo seks millioner mennesker i Norge. Flertallet av disse vil ikke bo i Oslo. Mer enn 4 millioner vil bo, eller jobbe utenfor Oslo i 2028. De vil bo i...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

10 omkom på veiene i februar

I løpet av februar i år omkom ti personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er seks færre enn i samme måned i fjor opplyser Statistisk sentralbyrå. Det ble ikke registrert trafikkdrepte i...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.13

Middtrekkverkalternativet legges til grunn for utbedring av E39 Søgne – Ålgård

-Trafikken på E39 blir tryggere, framkommeligheten bedre, reisetiden kortere og transporten mer forutsigbar hele året, sier statssekretær Geir Pollestad, i Samferdselsdepartementet, i forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Opplegget for utarbeidelse av en regional plan for samferdsel er nå klart

Fylkestingets vedtok i fjor høst oppstart arbeider med regional plan for samferdsel i Vest-Agder for perioden 2014 til 2019. Et forslag til planprogram ble samtidig lagt ut til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Kortere farstid på sjøveien til Europa

Overvåket seiling fra Europa til Murmansk, utvikling av et nytt konseptet for kortere fartstid til Europa og dokumentasjon av Nordlig maritim korridor er blant resultatene av prosjektet Stratmos....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Mer fornøyde veibrukere på Sørlandet

Norske veibrukere er mer tilfredse med framkommeligheten på veiene nå enn de var for fire år siden og sørlendinger er mest fornøyd. Det er konklusjonen fra en brukerundersøkelse om sommervedlikeholdet...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.13

Ny rapport dokumenterer at fylkeskommunen er en aktiv og god vegeier

På oppdrag for KS har International research institute of Stavanger dokumentert fylkeskommunenes ansvar for styring og kontroll på fylkesvegnettet etter 2010. Avgjørelser om hvilke veier som skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.13

Fylkestinget åpner for å utrede omorganisering av bompengeselskaper

Fylkestinget uttalte tirsdag om rapporten ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra Vegdirektoratet hvor direktoratet tilrår å opprette fylkeskommunale eller regionale bompengeselskap....

av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

Ledig drosjeløyve i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Finsland i Songdalen kommune. Løyvet er ledig fra 1.juli 2013.

av ask, 25.02.13

Vinterdrift på veg

Hvilken standard kan du forvente på vegen i vinter?

av ask, 25.02.13

Rapport om forfall på fylkesveg

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023 har Statens vegvesen foretatt en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfallet på fylkesvegene. Å fjerne forfallet på...

av ask, 21.02.13

Nullvisjonen Agders nettside slår an

-Vår nye webside for Nullvisjonen har nå vært på lufta rundt en måned. Vi har snart nådd opp til totalt rundt 6000 artikkelvisninger. Det er opp mot 200 per dag – langt langt over vår forventning....

av Torkelsen, Jan H., 21.02.13

Mange positive resultater av ordningen med belønningsmidler

Areal og Transportutvalget i Kristiansandsregionen godkjente fredag en rapport om resultater knyttet til ordningen med statlige belønningsmidler for perioden fra 2009 til 2012. Den fireårige avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.13

Ny søknad om 472 millioner kroner i belønningsmidler

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune søker om ny fireårig belønningsavtale med Samferdselsdepartementet på vegne av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. Samarbeidet består av...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.13

Fylkesutvalget åpne for et felles fylkeskommunalt bompengeselskap - primært et regionalt selskap

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en rapport ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra Vegdirektoratet. Anbefalingen i rapporten gir en klar tilrådning om å opprette fylkeskommunale eller...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Nå skal Sørvestbanens fordeler for folk, næringsliv, klima og miljø synliggjøres

Det pågår i disse dager en tung satsing fra Jernbaneforum Sør og Sørvestbaneprosjektet. I de fem fylkene i forumet: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold, arrangeres det...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Skal vi få realisert Sørvestbanen må vi mobilisere for saken

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var på offensiven da han mandag åpnet et fremtidsverksted om Sørvestbanen i Kristiansand. –Sørvestbanen er et fantastisk prosjekt – en genistrek. Han fulgte...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Opprydding i innsigelsespraksisen knyttet til fylkesveisaker

Hovedutvalg for samferdsel. areal og miljø sa seg i sist møte enig med fylkesrådmann Tine Sundtoft i forslag som klargjør innsigelsespraksisen på fylkesveier. Bakgrunnen er at omfanget av fylkesveier...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Nytt prosjekt igangsatt for kategoriinndeling og klassifisering av fylkesveinettet

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har nå opprettet et prosjekt for gjennomgang av fylkesveinettet. Prosjektgruppen skal utarbeide et forslag til inndeling av fylkesvegnettet i kategorier....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Asfaltarbeider på nesten 100 kilometer fylkesvei i år

I år er det vedtatt at fylkeskommunen skal bruke 54,5 millioner kroner til asfaltering og forarbeid. Av dette er 44,5 millioner kroner planlagt til dekketiltak og 10 millioner kroner til forarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Flere myke trafikanter blant trafikkdrepte

I 2012 omkom 154 mennesker i trafikkulykker på norske veier. I Vest-Agder omkom åtte personer. Mens antall omkomne bilister og bilpassasjerer er betraktelig redusert de siste årene, er det ikke samme...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13

Ledige drosjeløyver Kristiansand

av Iglebæk, Heidi Berit, 10.01.13

Breland stasjon skal utbedres og opprettholdes

Det ble tidligere i år, i forbindelse med en nasjonal gjennomgang av stasjonsstrukturen for jernbanen, kjent at Jernbaneverket opprettholdt sitt forslag om nedlegging av stopp på Breland i Marnardal,...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.13

Samferdselssjefen roser brøytemannskapet

Fylkeskommunen overtok en rekke riksveger fra 1. januar 2010, og fylkesvegnettet er nå over 2000 kilometer. I samarbeid med Statens Vegvesen, utføres vedlikeholdet på fylkesvegnettet av private...

av ask, 02.01.13