• Sørlandsparken
  av Wanja Richardsen, 24.10.13

  Fylkeskommunen uenig med Miljøverndepartementet om videreutvikling av Sørlandsparken

  Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen...

  Les mer
 • Kommunehuset I Hægebostad
  av Wanja Richardsen, 23.10.13

  Målrettede tiltak for utvikling av Hægebostad kommune

  Hægebostad kommune har lagt frem et kort og konkret styringsverktøy for utviklingen av kommunen i...

  Les mer
 • Busskilt
  av Ingunn Østby/Jan Torkelsen, 22.10.13

  Motstand mot forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

  Miljøverndepartementet har oversendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av...

  Les mer
 • Kvåsfossen
  av Torkelsen, Jan H., 22.10.13

  Vannregion Agder skal ta for seg vesentlige vannforvaltningsspørsmål

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder har vedtatt å ta dokumentet «Vesentlige...

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

  Fylkeskommunene må kompenseres for økte utgifter som følge av nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

  Miljøverndepartementet har oversendt forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,...

  Les mer
 • Songdalen Rådhus
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

  Fylkeskommunen med på spleiselag for gjennomføring av mulighetsstudie for Nodeland sentrum

  Songdalen kommune har søkt om økonomisk tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for...

  Les mer
 • Sørlandsparken
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

  Endringer i reguleringsplaner i Sørlandsparken må ta hensyn til dens regionale funksjon, trafikkforhold og kollektivtransport

  Kristiansand kommune har gitt fylkeskommunen melding om oppstart av planarbeid for endring av...

  Les mer
 • Øyesletta I Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

  Jordbruksarealene på Øyesletta må sikres i et langsiktig perspektiv i ny kommunedelplan

  Kvinesdal kommune har varslet fylkeskommunen om at kommunen har startet planarbeid for rullering av...

  Les mer
 • Romsviga I Kveldsstemning
  av Wanja Richardsen, 30.09.13

  Et skritt nærmere en realisering av Internasjonalt senter for friluftsliv og folkehelse

  Midt-Agder Friluftsråd har, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune, gjennomført et forprosjekt med...

  Les mer

Åpent rypeseminar i Bykle

15. og 16. oktober inviterer fylkeskommunene og fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder til rypeseminar.

av Lassen, Bård Andreas, 25.09.13

Invitasjon til plansamling i Abrahavn 24.-25. oktober - Plan og politikk

Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens kartverk inviterer til plansamling 24.-25. oktober 2013 i Abrahavn/Dyreparken i Kristiansand. Programmet legges opp for målgruppene kommuneadministrasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.13

Hægebostad kommune ønsker økt tilflytting av unge kvinner

Hægebostad kommune har lagt ut forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen til offentlig ettersyn. I planforslaget, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, er et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Heiplanen er endelig godkjent

Miljøverndepartementet fulgte opp fylkestinget i Vest-Agders endringsinnspill da de godkjente Heiplanen tidligere i sommer. Det blir nå enklere og mer forutsigbart å avklare villreinhensynene i den...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.13

1,17 nye millionar til Lokal samfunnsutvikling i kommunane i Vest-Agder

Fylkeskommunane styrker kapasiteten og hever kompetansen i kommunane sitt arbeid med å utvikle attraktive lokalsamfunn. Kommunal- og regionaldepartementet tildeler 30 nye millionar kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Den første regionale planstrategien er godkjent - Vest-Agder venter på godkjenning

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har nå godkjent den aller første planstrategien, regional planstrategi for Hedmark 2012-2015. Alle landets fylkeskommuner skal, i følge plan- og bygningsloven fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Ny turistattraksjon - laksetunnel i Lygna

I flere år har det vært arbeidet med et prosjekt for å etablere en laksetrapp i Kvåsfossen. Hensikten med trappen er å tilrettelegge for at laksen kan forsere den i dag naturlige barrieren ved fossen...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

Reiseliv og opplevelser sentralt i samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og fylkeskommunen

Fylkesutvalget behandlet i sist møte et forslag til en ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Kvinesdal kommune for perioden 2013 til 2016. Den erstatter en liknende avtale som ble inngått i...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Fylkesutvalget skryter av Lyngdals opplegg for utarbeidelse av ny kommuneplan

Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet tirsdag planprogrammet. Fylkesutvalget ser det som svært positivt at Lyngdal kommune...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Ber Marnardal utvide tidsrammen for kommuneplanarbeidet

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til 2026. Fylkesutvalget ser det som...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.13

Fylkeskommunen positiv til planprogrammet for Hamrevannsområdet i Kristiansand

Kristiansand kommune har meldt oppstart av arbeid med planprogram for Hamrevannområdet på østsiden av Kristiansand. Planområdet er på cirka 4000 dekar. Utbyggingspotensialet skal utredes som en del av...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Fylkespolitisk nei til tunneladkomst til nytt boligområde på Venneslaheia

Vennesla kommune har lagt ut forslag til kommunedelplan for Venneslaheia til høring. Planområdet ligger på heia øst for Vennesla sentrum og avgrenses omtrentlig ved jernbanen i vest, ved Erkleivvegen...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Forbudssonen for vannscooterkjøring bør være lik i ferskvann og sjø

Miljøverndepartementet har i vår forslag til endringer forskrift om bruk av vannscooter ute på høring. Bakgrunnen for forslaget er at det generelle forbudet mot vannscootere oppheves. Det gis...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.13

Fylkeskommunens trekker sine innsigelser mot Amfibygging i Mandal

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet 3. april en detaljreguleringsplan for nytt Amfibygg i Mandal. Hovedutvalget reiste da innsigelser til planforslaget. I etterkant er...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Lyngdals planprogram for ny kommuneplan er et godt egnet styringsredskap i det videre arbeidet

Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Tirsdag startet hovedutvalg for kultur og utdanning fylkeskommunens politiske behandling av forslaget. Endelig...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Marnardal kommune griper fatt i sentrale utfordringer

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag en høring om planprogrammet som Marnardal kommune legger opp til når kommunen skal utarbeide ny kommuneplan for årene 2014 til...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Høringsseminar om Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Vest-Agder fylkeskommune inviterer til høringsseminar 22. mai i forbindelse med Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (RIFF). Seminaret vil holdes på Rica Dyreparken...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Fylkeskommunen bidrar til byutviklingsprosjekt i Flekkefjord

Vest-Agder fylkeskommune støttet i perioden 2010-2012 prosjektet ”Smaabyen Flekkefjord – vilje til vekst" med 600 000 kroner. Kommunen søker nå fylkeskommunen om støtte til videreføring av prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.13

Medvirker til bedre forhold for allmennheten i Ny-Hellesund

Vest-Agder fylkeskommune har jobbet aktivt for å legge til rette for allmennheten i Ny-Hellesunds-området i Søgne. Etablering av en tursti og et offentlig toalett er en sentral del av dette....

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

Rundt 4,3 millioner fordelt til friluftstiltak i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom to tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Direktoratet for...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.13

Innsigelser mot forslag til detaljregulering for Amfi Mandal

Mandal kommune har nå forslag til reguleringsplan for Amfi til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eksisterende Øvrebyen Senter, med kjøpesenter/kontor- og boligbygg samt rutebilstasjonsområdet....

av Torkelsen, Jan H., 04.04.13

Ber Kvinesdal kommune vurdere arealbruken i tilknytning til næringsområdet på Opofte

Kvinesdal kommune har skal starte opp planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2025. Forslag til planprogram er sendt ut til høring. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.13

Fylkeskommunen vil i dialog med Flekkefjord kommune om forslag til kystsoneplan

Flekkefjord kommune har forslag til revidert kommunedelplan for Kystsonen ute til offentlig ettersyn. Planen omfatter Hidra, Andabeløy, områdene langs Stolsfjorden samt fastlandet nord for...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.13

Vil at reinen skal øke bruken av villreinområdet i Setesdal - Ryfylke

Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal gi økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det er Fylkesmannen i Vest-Agder som har søkt en...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.13

Vil ha fylkeskommunen med på nytt villreinprosjekt

Fylkesmannen i Vest-Agder har søkt en rekke aktører om økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det søkes Vest-Agder fylkeskommune om støtte på 50 000 kroner for...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Konferanseinvitasjon: Gode steder - Gode liv

Helse skapes ikke primært i helsesektoren. Hvordan kan vi bringe inn folkehelse som tema i det vi gjør knyttet til samfunns-, by- og stedsutvikling? Dette er sentrale tema 28. -29. på konferansen Gode...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.13