På generelt grunnlag er konstituert fylkesrådrådmann Kristin Tofte Andresen ikke inhabil i saker som berører Kristiansand kommune selv om hun er samboer med teknisk direktør i Kristiansand kommune. Det skriver advokatfirma som har vurdert saken.
Fylkesordfører Terje Damman har bedt om en vurdering av habiliteten til Kristin Tofte Andresen etter at hun tok over som fylkesrådmann etter Tine Sundtoft. –Jeg ønsket at vi skulle få dette vurdert i forkant, slik at vi kan være sikre på å gjøre ting korrekt. Svaret fra de eksterne juristene er klart og tydelig. Når det gjelder habilitet er det viktig å opptre korrekt og derfor ønsket vi å være føre var, sier Terje Damman som tok initiativ til undersøkelsen i samråd med fylkesrådmannen.

Fylkeskommunen har også bedt om en generell redegjørelse fra Kluge Advokatfirma som er engasjert i denne saken, til å redegjøre for de mer praktiske sidene ved prosessen når man skal vurdere og avgjøre spørsmålet om inhabilitet. Ofte vil det være snakk om saker i forbindelse med plan- og byggningsloven, men også i andre saker kan spørsmål om habilitet inntre.

 

Alle tjenestemenn/politikere kan i gitte situasjoner bli inhabile

På samme måte som alle kan bli inhabile i en sak, kan Kristin Tofte Andresen selvsagt også kunne bli inhabil til å behandle en sak dersom samboeren har personlige, private interesser, f.eks av økonomisk karakter, knyttet til en sak. "I så måte er det imidlertid ingenting spesielt med Andresens situasjon. Hun må i slike saker vurderes på linje med enhver annen som skal behandle en sak der vedkommendes ektefelle/samboer har personlige, private interesser. Vi legger derfor til grunn at det ikke er disse situasjonene fylkeskommunen ønsker vurdert. Vår vurdering gjelder situasjonen der teknisk direktør ikke har noen privat interesse knyttet til saken, men der inhabilitetsspørsmålet oppstår fordi han har hatt befatning med en sak i kraft av sitt ansettelsesforhold i Kristiansand kommune. Problemstillingen er om fylkesrådmannen som øverste administrative leder i fylkeskommunen som følge av relasjonen mellom de to kan bli inhabil til å behandle og innstille i den samme saken. 

 

I slike saker, hvor teknisk direktør Ragnar Evensen bare har vært involvert i saken som en konsekvens at sin posisjon i Kristiansand kommune, vil Andresen normalt ikke være inhabil til å behandle saken. Inhabilitet kan imidlertid tenkes å oppstå helt unntaksvis, dersom Andresen eller Evensen har særlig sterke interesser i et bestemt utfall, og har engasjert seg betydelig utover det vanlige i saken. Videre kan inhabilitet tenkes å oppstå der sakens natur tilsier at det er særlig viktig med en nøytral behandling. Det skal svært mye til for at dette er tilfellet, skriver Kluge Advokatfirma i sin rapport.

 

Bakgrunn for saken

Fylkesrådmannens oppgaver er i hovedsak å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Fylkesrådmannen skal i tillegg sørge for at fylkeskommunens administrasjon drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I visse tilfeller er fylkesrådmannen gitt fullmakt til å treffe avgjørelser i saker.

 

Hovedoppgavene for teknisk direktør i Kristiansand kommune er overordnet administrasjon og ledelse av sektoren og å fungere som en del av rådmannens samlede lederfunksjon. Oppgaven omfatter økonomisk styring og samordning, prosjektledelse, overordnet planlegging samt oppfølging av produktivitet og kvalitet ved kontraktsinngåelse med resultatenhetene.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 14. januar 2014 | Skriv ut siden