Samferdsel var ett av hovedtemaene da regionens sentrale politikere (Politisk samordningsgruppe –PSG) var samlet på Scandic Bystranda Hotell i Kristiansand sist fredag. Det handler om å koordinere regionens behov og se helheten i arbeidet, sier leder for PSG, Bjørgulv Sverdrup Lund.

Felles mål
Agderfylkene har gjennom Regionplan Agder 2020 forpliktet seg til å utarbeide en felles Regional Transportplan (RTP) som grunnlag for videreutvikling av landsdelen. Planen skal, blant annet, være regionens innspill til neste Nasjonal Transportplan (NTP) Bjørgulv Sverdrup Lund 131xog vil gjelde for perioden 2015-2027. Sverdrup Lund mener det er viktig å sette fokus på en RTP, som balanserer alle elementer, ikke bare vei, men også tar med seg bane, havn og luft inn i en koordinert helhet. Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser er avgjørende for å ha tilstrekkelig tyngde inn mot sentrale myndigheter. Og det mangler ikke på prosjekter der kommune- og fylkesgrenser er underordnet. Bjørgulv Sverdrup Lund drar frem eksempelet med bane og høyhastighet, – her må fylkeskommunene og kommunene sammen finne ut av trasévalg, fremholder han. Det legges opp til at de sittende fylkesting skal kunne vedta RTP våren 2015.

Veiprosjekter for 17 milliarder kroner Avdelingsleder i Statens vegvesen Sør, Johan Mjaaland, la i møtet frem planlagte prosjekter for Kristiansandsregionen for i overkant av 17 milliarder kroner for perioden 2014-2023. I dette inngår E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset og E39 Udland-Oftedal som to av de største enkeltprosjektene. Hva som blir prioritert og i hvilken utstrekning, avhenger av bevilgninger fra nasjonale myndigheter. I kampen om midlene er det nødvendig å synliggjøre hvorfor det er viktig for Norge å satse på Sørlandet. Det er her PSG har sin styrke ved å være regionens viktigste politiske arena for å samordne regionens behov opp mot nasjonale fagetater og politiske myndigheter.

Visjon om null drepte i trafikken
Det pågår for tiden et arbeid med å revidere strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017. Møtedeltagerne fikk høre rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune og leder for dette arbeidet, Egil Strømme, fortelle at ulykkesstatistikken for begge Agderfylkene viser en svært positiv utvikling, med mer enn en halvering av drepte og hardt skadde siden år 2000. Stortinget har bestemt at en null-visjon skal legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i landet. Denne visjonen er også lagt til grunn i forslag til revidert strategiplan. Planen inkluderer også tilrettelagte tiltak av holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot den aldersgruppen med høyest risiko for å komme ut for en trafikkulykke.

Graf Livsfaser Og Ulykkesrisiko

(Graf over ulykkesrisikoen gjennom de ulike livsfaser)

Nyskaping og innovasjon på Agder
Parallelt med arbeidet innenfor samferdsel foregår det et felles planarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, hvis formål er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling. Dette som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor. Planen er en direkte oppfølging av Regionplanens hovedmål og skal bidra til å gjøre Agder til et enda bedre sted å bo og arbeide i. Rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Manuel Birnbrich, som leder planarbeidet, redegjorde overfor møtedeltagerne om planprogrammet som snart foreligger. Et tilpasset og velfungerende regionalt transportsystem vil også ha betydning inn i dette arbeidet, fordi en god infrastruktur er av stor betydning for næringslivet.

Planprogrammet kommer ut på høring i mars og målet er at selve planen skal vedtas i fylkestingene i juni 2015.

 

Neste møte i Politisk samordningsgruppe er 3. april.

Les alt om regionplanens innhold og det pågående arbeide mot måloppnåelse på regionplanens hjemmesider.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 21. februar 2014 | Skriv ut siden