Fylkeskommunen fikk forslag til detaljreguleringsplan for Støodden til uttalelse fra Kristiansand kommune med høringsfrist 05.februar. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for å akseptere planen forutsatt at gitte rekkefølgekrav innarbeides i planen.

Følgende er fylkeskommunens rekkefølgekrav:

A. Utbygging av felt N1 og N2 skal ikke igangsettes før igangsettelsestillatelse er gitt for ny rundkjøring ved kryss Høvågveien/Dvergsnesveien med planfri gang/sykkelveg med busslommer i samsvar med reguleringsplanen for Benestadfeltet vedtatt 11.05.2011. Før det gis brukstillatelse til felt N1 og N2 skal ny rundkjøring ved kryss Høvågveien/Dvergsnesveien med planfri gang/sykkelveg med busslommer være ferdigstilt i samsvar med reguleringsplanen for Benestadfeltet vedtatt 11.05.2011.

B. Trafikksikkerhetstiltak på Sømsveien skal være gjennomført før det gis brukstillatelse. SAM-utvalget krever at tilstrekkelige tiltak i Sømsveien gjennomføres, bl.a. anlegg av gang- og sykkelvei fra Varoddbroa til Støodden.

C. Ny kryssløsning for krysset mellom Sømsveien/Dvergsnesveien skal være etablert i hht godkjent reguleringsplan før brukstillatelse gis. (Pr i dag er det meldt oppstart av planarbeid for dette området)

D. Tekniske planer som berører fylkesveiene skal godkjennes av Statens vegvesen.

For å sikre at rekkefølgekravene blir innarbeidet i detaljreguleringsplanen reises innsigelse til planforslaget. Innsigelsen anses som løst når rekkefølgekravene er innarbeidet i planen.

Videre ber fylkeskommunen at det må innarbeides en grønn korridor/gangareal langs med sjøen fra vest i planområdet til over Søylekilen. Det gis videre råd om å utarbeide planbestemmelser som sikrer at byggene og området får en utforming som sikrer høy kvalitet i det bebygde arealet og utenomhusanlegget.

Venstres alternative forslag om en total innsigelse mot planen ble nedstemt.

 

Sam -utvalget 05.02.14

 

av Richardsen, Wanja, publisert 5. februar 2014 | Skriv ut siden