I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014 økes bevilgningen til fornying og opprusting av fylkesveger med 280 millioner kroner. Dette kom frem i møtet i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø tidligere denne uken.

Midlene er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014-2023, og blir bevilget som del av rammetilskuddet over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med den foreslåtte økningen blir det dermed i alt 780 millioner kroner i statlige tilskudd til fornying og opprusting av fylkesveger i 2014.

Den økte bevilgningen i tilleggsproposisjonen betyr en økning på 12,9 millioner kroner for Vest-Agder. Ekstrabevilgningen er tildelt drift- og vedlikeholdsbudsjettet, men hovedutvalget anbefaler fylkestinget å beslutte å overføre pengene til investeringsbudsjettet. Pengene ble gitt av regjeringen som følge av det store etterslepet på fylkesveiene, og det er i Handlingsprogrammet bestemt at investeringsbudsjettet skal være en post til tyngre vedlikeholdstiltak på bruer, vegfundament og utstyr. Det kan derfor være naturlig at disse midlene anvendes til å innhente etterslep.

Pengene er ikke fordelt ennå, det er kun styrking av rammen på investeringsbudsjettet som er foreslått. Hvilke tiltak som skal gjøres for midlene, blir en ny sak for hovedutvalget å avgjøre.

av Richardsen, Wanja, publisert 7. februar 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer