Det er gjort endringer i rekkefølgekravene som ble vedtatt av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM) den 5.februar. Endringen er i tråd med konklusjonen fra forhandlinger mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Dette ble vedtatt i møtet i hovedutvalget den 12.mars.

Den 19.februar ble det avholdt et drøftingsmøte mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune hvor det ble enighet om å endre punkt 1B i Sam-utvalgets vedtak fra 5.februar. Bakgrunn for møtet, som Kristiansand kommune inviterte til, var de forsinkelser som opprinnelig vedtak kunne forårsake. Intensjonen på dette punkt i vedtaket fra 5. februar var de trafikksikkerhetsmessige forholdene ved Sømsveien, noe det nye vedtaket har som mål å ivareta. Måloppnåelsen skal evalueres senest to år etter innflytting.

Hovedutvalget har nå vedtatt å endre punkt 1B i samsvar med konklusjonen fra forhandlingene.

SAM-utvalget endrer pkt. 1B i vedtak i sak 13/14 til å lyde som følger:

Trafikksikkerhetstiltak og trafikkdempende tiltak på Sømsveien skal være gjennomført før det gis brukstillatelse for feltene N1 og N2. Tiltakene skal sikre lavt hastighetsnivå (40km/t) og redusert fremkommelighet for privatbiler slik at Rona-Dvergsnesveien blir det foretrukne alternativet for privatbilister.  Aktuelle tiltak kan være:

•          Fartshumper

•          Opphøyde gangfelt/fotgjengerkryssinger blant annet ved friområdene

•          Utvidet skulder eller fortau på delstrekninger

•          Innsnevring av kjørebanen på delstrekninger

•          Busstopp i vegbanen

•          Skilting og trafikklys

Framkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel og gange vektlegges ved valg av trafikkdempende tiltak. Tiltakene evalueres for å vurdere måloppnåelse når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkmengde senest 2 år etter innflytting.

Øvrige punkter i SAM utvalgets vedtak er uendret.

Innsigelsene frafalles under forutsetning av at Kristiansand kommune innarbeider dette i detaljreguleringsplanen.

Vedtaket ble fattet mot stemmene fra Jan Kenneth Stavenes fra Venstre (vikar for Stein Inge Dahn) og Jørg Magne Hadland, Krf.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 12. mars 2014 | Skriv ut siden