Vi har 27.mars sendt et utfyllende svar til Kristiansand kommune, forklarer Roald Torkelsen, leder av bygg- og innkjøpsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune. -Vi har fått spørsmål fra plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune der de ber om et mer utfyllende svar. Saken gjelder detaljregulering av nabotomt til Tangen vgs og solforhold knyttet til den foreslåtte utbyggingen.

-Som skoleeier ønsker vi å sikre potensialet til å utvikle skolens uteområde på gateplanet mellom skolebygningen og den planlagt karrébebyggelse. Høyder på ny bebyggelse langs Østre Strandgate utover kote 19 vil føre til at skolens hovedfasade med inngangsparti vil bli skyggelagt store deler av skoledagen og uteområdet oppfattes som en mørk "korridor". Dette har vi fått Asplan Viak AS til å utarbeide noen illustrasjoner på.

-Vi minner om at reguleringsplanen fra 2006, som tidligere påpekt, skulle bidra med forutsigbarhet til skolen som ble bygget først, når det gjaldt rammene for etterfølgende utbygging på naboeiendommene.  I det foreliggende planforslaget ser utbygger langt på veg bort fra dette faktum. Vi kan heller ikke se at kommunen ved behandlingen av det nye planforslaget hittil, har redegjort for hvorfor Tangen videregående skole må finne seg i en vesentlig mer tyngende nabobebyggelse enn hva skolen i sin tid ble forespeilet da den ble planlagt og bygget. Viser også til vedtaket som bystyret fattet 16.6.04 ifm. behandling av reguleringsplanen for Tangen. "Elevene ved den videregående skolen må sikres tilfredsstillende utearealer"

Oppsummert vil vi fastholde at reguleringsplanen fra nov. 2006 må legges til grunn for utvikling av naboeiendommen, slik at en størst mulig grad av rom- og lysopplevelse i Østre Strandgate opprettholdes, avslutter Roald Torkelsen.

Østre Strandgt 1 Mai Kl 11

Sol-/skyggeforhold i Østre Strandgate, mellom Tangen videregående skole og planlagt karreenbebyggelse. 1.mai kl.13.

Tangen Vgs Sol Skygge På Takterrasen 23 Mars Kl 13

Tangen videregående skole, sol-/skyggeforhold på takterrassen – 23. mars kl 13

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 27. mars 2014 | Skriv ut siden