Flekkefjord Sykehus
© Lund kommune

Lund kommune

Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus. Dette skjedde under fylkestingets møte på Scandic Kristiansand Bystranda.

I interpellasjonen skriver representanten:
"Onsdag den 22.januar presenterte Sørlandet sykehus en sluttrapport for fremtidens sykehusstruktur. Den konkluderte med at fremtiden var ett stort nytt sykehus - konsekvensen av dette er at Flekkefjord sykehus, med de unike og gode kvaliteter som sykehuset innehar, nå kan bli ofret i kampen for en "gigant" - en stor enhet uten lokal troverdighet og nødvendig forankring i vestre del av fylket vårt.

Demokratene vil derfor på det sterkeste kjempe mot en nedbygging av sykehustilbudet i Flekkefjord. 

Våre medmennesker som i dag lurer på hva fremtiden for sykehuset i Flekkefjord vil bli - bør få klarhet i om fylkesordføreren og fylkestinget i Vest-Agder vil kjempe for at Flekkefjord sykehus også fremtiden skal bestå som et trygt og troverdig lokalsykehus."

 

Til dette svarer fylkesordføreren følgende:
Interpellanten skriver i sin interpellasjon at Sørlandet sykehus den 22. januar presenterte en sluttrapport for fremtidens sykehusstruktur og at denne konkluderte med at fremtiden er ett stort nytt sykehus.  Konsekvensen av dette kan bli at Flekkefjord sykehus ofres i kampen for en "gigant"  og ønsker at man får klarhet i om fylkesordføreren og fylkestinget vil kjempe for at Flekkefjord sykehus også i fremtiden skal bestå som et trygt og troverdig lokalsykehus.

Rapporten har naturlig nok vakt mye oppmerksomhet og engasjement på hele Agder.  Det er helt naturlig i og med at vi alle er opptatt både av nærheten vår til sykehustilbudet vi har samt kvaliteten på det sykehustilbudet vi har.
Jeg var selv tilstede på presentasjonen av høringsdokumentet og var meget overrasket over at fokuset så ensidig var rettet inn mot kun den ene modellen når dokumentet vitterlig omfatter flere modeller.  I høringsbrevet er det også spesielt bedt om innspill på dette:

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke bare er en, men flere prinsippmodeller som vil bli tatt med videre i neste fase av planarbeidet. Vi ber derfor om høringsinstansens vurdering av de forskjellige prinsippmodellene med kombinasjoner av sykehus og regionale helsesenter og hvilke konsekvenser ulike løsninger kan få for høringsinstansene.

Jeg vil innledningsvis refere fra hva Regionplan Agder 2020 sier om dette.  I kapittel 2. Det gode livet: Agder for alle, er følgende skrevet inn:

"Helsetilbudet er en avgjørende trygghetsfaktor. Grunnstammen i det regionale helsetilbudet er en godt utbygd primærhelsetjeneste. Dagens sykehusstruktur må videreføres og utvikles. Dette vil sikre at landsdelen har en spesialisthelsetjeneste som møter befolkningens forventninger og behov."

Jeg har videre i min kontakt med sykehusets ledelse (styreleder) fått oversendt det vedtak styret gjorde i sitt styremøte 27.mars:

Styrets vedtak:

 1. Styret tar høringsdokumentet til Utviklingsplan 2030 til orientering.
 2. Det presiseres i høringsbrevet at styret og administrerende direktør ikke har konkludert med hvilken modell de går inn for, og heller ikke lokalisering.
 3. Styret ser at dokumentet omhandler fremtidig sykehusstruktur, bygninger, lokalisering, arbeidsdeling og samhandling mellom
 4. SSHF og kommunene. I tillegg berører arbeidet regionstrategiske elementer knyttet til Agders samlede utvikling i videre forstand enn bare det samlede helsevesenet. Styret ønsker høringsinnspill i et bredt perspektiv.
 5. I lys av den brede interessen Utviklingsplan 2030 har i hele Agder, er styret opptatt av å sikre en god prosess videre med bred involvering og aktiv dialog. Behovet for tett dialog gjelder i særlig grad kommunene i de to Agder-fylkene.
 6. Styret er kjent med at KS i samarbeid med Kristiansand kommune arbeider med en ”speilmelding” hvor siktemålet er å se Utviklingsplan 2030 i et kommuneperspektiv. I perioden fram til Utviklingsplan 2030 realitetsbehandles ønsker derfor styret en tett dialog med kommunene i Agder. Styret ber direktøren i samarbeid med styringsgruppa og styreleder planlegge en prosess for å gå gjennom Utviklingsplanen, nevnte ”speilmelding” og øvrige strategiske planer / vurderinger. Målet med en slik prosess er å legge et best mulig grunnlag for felles forståelse av hvilke strategiske utfordringer sykehuset og kommunene står overfor for å sikre gode helsetjeneester til befolkningen samtidig som hensynet til den overordnede regionale utvikling ivaretas.
 7. ROS-analysen ettersendes høringsinstansene så snart den er ferdigstilt, senest 01.06.2014. Arbeidet med en samfunnsanalyse igangsettes.
 8. Høringsfristen settes til 01.09.2014.

Utfra at fylkeskommunen skal ha nødvendig tid til å behandle dokumentet har jeg forespurt styreleder om mulighet for utsettelse av høringsfristen til etter fylkestingsmøtet 21-22.10.14. 

Styret har etter dette utsatt høringsfristen til 15.10.14 og jeg har fått aksept fra styreleder på at vi kan sende inn vår høringsuttalelse innen fristen etter den innledende behandlingen senest i fylkesutvalget den 14.10 for så å ettersende fylkestingets endelige vedtak fra 22.10.14.

Slik styrets vedtak gir uttrykk for er høringsdokumentet ikke et sluttdokument. 

Jeg peker spesielt på pkt 2 i styrets vedtak.
ROS-analysen er en viktig analyse i vurderingen av det høringsforslag som nå ligger ute på høring. Denne analysen er meg bekjent ennå ikke ferdigstilt, men blir oversendt høringsinstansene så fort den foreligger (senest ved utgangen av mai).  Dagens høringsdokument, ROS-analysen samt andre dokumenter og kvalitetssikringer vil danne grunnlag for den behandling styret gjør av saken i sitt møte i januar 2015 for så å legge saken ut på ny høring igjen etter at en samordning er skjedd med den nasjonale helse- og sykehusplanen.

Helseministeren har selv i Stortinget redegjort for at den prosess man er i nå er en startfase på en langsiktig prosess.

Den 6. mars 2014 mottok fylkeskommunen foreløpig prosjektrapport for "Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF" til høring.

Dette er et omfattende dokument hvor sykehusstyret nå altså har forlenget høringsfristen til medio oktober.

Dokumentet vurderer befolkningsutvikling og andre endringsdrivere. Fremtidig sykehusvirksomhet og nye arenaer for samhandling med andre tjenesteleverandører er beskrevet og fremtidig kapasitetsbehov er beregnet. Videre er det beskrevet flere modeller for fremtidig sykehusstruktur og disse er vurdert opp mot gitte kriterier. Utbyggingsmulighetene ved dagens tre sykehus er vurdert og det er gjort økonomiske analyser av både drift og investeringer. Det presiseres at styret og administrerende direktør ikke har konkludert med hvilken modell de går inn for, og heller ikke lokalisering. ROS-analyse vil bli utarbeidet og ettersendes til høringsinstansene senest 01.06.2014.

Sørlandet sykehus ønsker høringsuttalelser i forhold til både prosessen og innholdet i høringsdokumentet, herunder planforutsetninger, datagrunnlag, analyser og vurderinger.

Jeg er opptatt av at vi i den fase vi er i nå får en så reell høringsprosess som mulig.

Fylkesrådmannen vil legge frem sak om høringsuttalelse til utviklingsplanen for politisk behandling. Saksgang fra opprinnelig utsendelse er som ovenfor skissert nå noe endret i og med utsettelsen av høringsfristen samt at det skal skapes nødvendig tid til å også vurdere ROS-analysen.

Det legges derfor opp til at sluttbehandling av høringen blir i fylkestinget i oktober og fylkesutvalgsbehandling forut for det, senest også denne i oktober.

Jeg ser ikke bort fra at saken kan komme til fylkesutvalget på ett tidligere møte etter ferien.

Dette er mitt svar på dette stadiet i behandlingen av høringen.

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer