Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om situasjonen ved Mandal kirke. Dette skjedde under fylkestingets møte på Scandic Kristiansand Bystranda.

I interpellasjonen skriver representanten:
"Mandal kirke har historisk betydning som Norges første offentlige monumentalbygg etter 1814 - den råtner nå bokstavelig talt på "rot". I kirken som også Norges største trekirke - er det nå oppdaget hussopp og råte i store deler av bærekonstruksjonen. 

I følge fungerende seksjonssjef hos riksantikvaren Bård Langvaldslien, har riksantikvaren beklagelig vis ingen mulighet til å hjelpe Mandal kommune økonomisk med å utbedre skadene - da dette er et kommunalt ansvar.

Demokratene mener at fylkeskommunen som en "drivkraft for utvikling" og som også har inngått en samarbeidsavtale med Mandal Kommune bør kunne bidra økonomisk i et "spleiselag" for å sikre at Mandal Kirke med sin historiske betydning - ikke "råtner på rot" av hussopp og råte."

Til dette svarer fylkesordføreren følgende:
Interpellanten tar opp den situasjon som har oppstått i Mandal kirke ved at det er oppdaget hussopp og råte i store deler av bærekonstruksjonen. Interpellanten mener at fylkeskommunen som en "drivkraft for utvikling" og som en instans som har samarbeidsavtale med Mandal kommune bør kunne bidra økonomisk i et "spleiselag" for å håndtere de kostnader som nå påløper ved reparasjonen.

Interpellanten spør om fylkesordføreren er enig i dette.

Jeg kan allerede nå signalisere at jeg ikke er enig i dette og begrunner det slik:

*Det er ca 60 kirkebygninger i Vest-Agder tilhørende Den norske kirke.  Av disse har 38 en vernestatus, varierende utfra byggeår.  7 er fredet (fra før 1650) 26 er automatisk listeført (bygd i perioden 1650 og 1850) og 5 er listeførte (bygd etter 1850).

Mandal kirke er ikke fredet, men automatisk listeført. Kirken er utfra et kultur- og arkitekturhistorisk synspunkt meget betydningsfull, også i nasjonal målestokk.  Den regnes for å være landets største trekirke, selv om den rent faktisk er konstruert i utmurt bindingsverk.  Mandal kirke var det første monumentalbygg som ble reist etter 1814.

Å gå inn på en linje med tilskudd til større reparasjonsarbeid til kirkebygg når vi ser mengden av slike i Vest Agder er risikabel, sannsynligheten for at mange av disse har vedlikeholdsutfordringer er stor.

*Samarbeidsavtalen med Mandal er nevnt.  Fylkeskommunen har nå samarbeidsavtale med alle kommunene i Vest Agder.  Kirkelig sektor er ikke omtalt i noen av disse avtalene.

*Kirkelig sektor er et kommunalt ansvar hvor fylkeskommunen kun har en rolle gjennom fylkeskonservatoren som rådgiver/veileder i nært samarbeid med Riksantikvaren.  Fylkeskommunens eneste formelle ansvar og myndighet for kirker og kirkegårder fikk vi tildelt i 2013 da vi fikk overført ansvaret for å ivareta listeførte kirkers omgivelser i plansaker.

*Som nevnt er det økonomiske ansvaret for kirkebygningene kommunens.  Det er tilskuddsordning det kan søkes på for de kirker som er definert som fredede eller verneverdige.  Riksantikvaren har tilskuddspost til dette, men denne dekker først og fremst kirkeinventar, kirkekunst og gravminner.  I enkelte tilfeller kan også tilskudd til merkostnad ved restaurering av kirkebygg gies, men ikke til løpende vedlikehold.

Jeg er kjent med at Riksantikvaren har vært på befaring i Mandal kirke den 27. mars, men vet ikke utfallet av befaringen.

*Mandal kommune har ikke selv kontaktet fylkeskommunen med forespørsel om tilskudd til reparasjonsarbeidet.  Kommunen er nok fullt ut klar over sitt økonomiske ansvar for sektoren.  Jeg antar kommunen selv undersøker de tilskuddsmuligheter som finnes.  Etter det jeg er kjent med kan også  i tillegg til det ovenfornevnte  Kulturminnefondet være mulig tilskuddspart.

*Så kan jeg i denne sammenheng og med de vedlikeholdsutfordringer kirkelig sektor har unnlate å komme innom Opplysningsvesenets fond.

Fondet forvalter milliardverdier knyttet blant annet til prestegårder, skog, festetomter, verdipapirer osv.

Med de utfordringer kommunene har knyttet til kirkelig sektors eiendomsbehov og vedlikeholdsetterslep har det undret meg i mange år at ikke noen som har mulighet til det endrer opplysningsvesenets fonds regelverk til også å kunne bidra til sektorens ulike økonomiske behov.

Dette er mitt svar, utarbeidet på bakgrunn av faktainformasjon gitt av fylkeskonservatoren.

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer