Agder Teater Kongensgate2
© Wikipedia

Wikipedia

Fylkesordfører Terje Damman, ga i dag sitt svar til Fremskrittspartiets interpellasjon om riving av gamle Kristiansand Teater. Dette skjedde i fylkestingets møte på Lista flystasjon.

Det var Fremskrittspartiets representant, Steinar Bergstøl Andersen, som på vegne av partiet sendte følgende interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman:

Vest-Agder Fylkeskommune har som slagord – En drivkraft for utvikling

Et flertall av politikerne i Kristiansand kommune har vedtatt å selge, samt rive bygget i Kongensgate 2, Det gamle Kristiansand Teater. Vest-Agder Fylkeskommune reiste innsigelse til å rive bygget.

FrP respekterer flertallsvedtaket som ble gjort da saken var til behandling i SAM utvalget. (Samferdsel, Areal og Miljø)

Bakgrunnen for at vi tar dette opp igjen nå, er fordi det etter vår oppfatning kommet nye momenter i saken, noe som tilsier at vi mener SAM utvalget bør ta en ny vurdering av vedtaket.

Kristiansand Havnestyre har nå sagt ja til å jobbe videre med planer om å etablere en cruise kai på lagmannsholmen. En 250 meter kai med tilrettelagt for cruisetrafikk samt å flytte deler av Containerhavna. Da vil det mellom Kaianlegget, Hotell Caledonien og Kongensgate 2 (Agder Teater), være ledig areal til byutvikling, såfremt Kristiansand selv får bestemme.

Fylkeskommunen, ”som er en drivkraft for utvikling” bør vurdere om det tidligere vedtaket kan være en ”bremsekloss for utvikling” i forhold til flertallet i Kristiansand kommune ser for seg av utvikling.

FrP er av den oppfatningen at Havnestyrets vedtak er et helt nytt moment i saken, dersom man skal ha byutvikling i tankene. 

FrP sitter med leder av SAM utvalget, og kan selvsagt løfte saken direkte i SAM utvalget, men før man vurderer dette, er vi interessert i å høre Fylkesordfører samt fylkestinget sin vurdering. 

FrP tillater derfor å stille følgende spørsmål til Fylkesordfører:

 1. 1.      Er fylkesordføreren enig i at dersom man tenker byutvikling i fremtiden, vil man med utgangspunkt i Havnestyrets vedtak, ha økt mulighet til å utvikle området dersom Kongensgate 2 rives?
 2. 2.      Er fylkesordføreren enig med at ettersom det nå er kommet nye momenter i saken, så bør SAM utvalget ta en ny vurdering av tidligere vedtak om innsigelse hva angår rivning av bygget?

Til dette svarer fylkesordføreren følgende:

Interpellanten tar opp flere momenter i interpellasjonen:  fylkeskommunens visjon (her kalt slagord), SAM-utvalgets vedtak vedr. innsigelse til riving av bygget Kristiansand Teater i Kongensgt 2, nye momenter som skal være tilkommet i saken samt konkret vedtak i Kristiansand havnestyre vedr cruisekai på Lagmannsholmen.

Som interpellanten selv nevner vil også jeg påpeke at det er SAM-utvalget som er tillagt myndighet til å behandle reguleringsplaner som legges ut på høring. SAM-utvalget kan slik jeg tolker reglementet på selvstendig grunnlag ta en sak opp til ny vurdering om en skulle ønske det.  Så langt jeg er kjent med er det ikke protokollert fra utvalgets side noen diskusjon om evt. ny vurdering av saken, hverken på initiativ fra utvalgsleders eller utvalgsmedlemmers side.

Saken ble første gang behandlet i SAM-utvalget den 22.08.12 der saken ble utsatt i påvente av administrativ dialog.  Ny behandling av saken skjedde den 25.01.13 da innsigelse ble reist til planforslaget.  Deretter ble det avholdt administrativt møte mellom kommune og fylkeskommune med konklusjon at planen revideres og sendes ut på nytt offentlig ettersyn.

Slikt nytt offentlig ettersyn er ennå ikke fremmet av Kristiansand kommune.  Jeg kjenner ikke til hvordan den interne behandlingen av dette har vært i Kristiansand kommune mellom administrativt og politisk nivå.

I våre jevnlige møter med Kristiansand kommune er saken drøftet flere ganger og vi har fra vår side påpekt at det er kommunen som må ta initiativ til å komme videre.

De nye momenter som skal være kommet til er noe kommunen i sa fall kan bringe inn i det reviderte forslaget, evt. be om forhandlinger/megling når det er klart hva kommunen i vedtaks form mener om saken.  Det er nemlig prosedyrene i slike saker, kommunen som reguleringsmyndighet ber om drøfting mellom partene/eventuelt megling i fylkesmannens regi når man konkret vet de ulike parters posisjoner..

Så registrerer jeg også at det ikke kun er det momentet som interpellanten nevner som er nytt, det er også kommet flere initiativ i media knyttet til videre bruk av bygget.

I kommunedelplanen for Kvadraturen er det også definert en kulturakse i området Markens-Dronningens-Odderøya-Fiskebrygga-Kilden.  I denne aksen ligger både Alladin kino og Agder teater inne.

Interpellasjonen ender ut i to spørsmål til fylkesordføreren.   

Mine synspunkter på dette er allerede nevnt.  Kommunen er flere ganger oppfordret til å ta  initiativ i saken om man ønsker å komme videre. 

Byutvikling kan skje på mange måter.  Også i dette området. Det avgjørende er hva man legger i begrepet. Utvikling er ikke nødvendigvis riving, men kan også være transformering. Som nevnt er flere nye momenter kommet til etterhvert, momenter som oppfattes å trekke i ulik retning.

Utfra dette er det for meg mest naturlig at vi kommer tilbake til saken når kommunen i vedtaks form har konkludert sin mening og tatt initiativ til videre fremdrift.

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 18. juni 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer