Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

Bakgrunn for planen

I sørlige deler av Frankrike finner vi spor etter villreinen som hulemalerier. Maleriene er ca 30.000 år gamle. Da isen trakk seg tilbake etter siste istid, fulgte reinen og menneskene etter. Nå er Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei Norges sørligste villreinområde. Villreinen har en sentral plass i norsk natur, og det er et nasjonalt mål at villreinens leveområde skal sikres. Villreinen har et nomadisk levesett, og har derfor behov for store arealer skal den overleve.

 Miljøverndepartementet tok i 2007 initiativ til å få utarbeidet regionale planer for en helhetlig forvaltning av de viktigste villreinområdene i Norge. Planene skulle fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserte bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med influensområder. Fylkestingene Hordaland, Rogaland, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder stilte seg positive til henvendelse og vedtok at det skulle utarbeides en plan for vårt heiområde.

 Planarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med politisk ledelse fra de fem fylkeskommunene og fra de berørte kommunene. Tidligere fylkesordfører Thore Westermoen fra Vest-Agder fylkeskommune  har ledet arbeidet. Styringsgruppa for utarbeidelse av planforslaget har hatt en god og positiv samhandling. Planarbeidet har vært omfattende, men konstruktivt og målrettet.

Vi er stolte av å ha Nord Europas sørligste villreinstamme i våre heiområder og vi er i fellesskap, gjennom vedtak av Heiplanen, blitt enige om hvordan vi skal ta vare på leveområdene for villreinen. Den regionale planen blir omtalt som Heiplanen.Heiplanen er en retningsgivende plan. Skal planens intensjoner nås, må lokale, regionale og statlige myndigheter i sin planlegging og forvaltning følge opp føringene som er gitt i plankartet, retningslinjene og i handlingsprogrammet. Det sier de fem fylkesordførerne i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder og Telemark, som er berørt av planområdet.

 Det er i første rekke hensynet til villreinen som er avklart i denne planen. Det innebærer at øvrige arealhensyn (natur, kulturminner/-miljøer, friluftsliv, landskap mm) ikke er avklart. Nevnte hensyn må ivaretas gjennom ordinær kommuneplanlegging. Denne planen gir følgende avklaringer:

• I Nasjonalt villreinområde (NVO) skal villreinen ha fortrinn

• I hensynssone villrein skal en gjennom konsekvensutredning avklare forholdet til villreinen

• I hensynssone trekkområder skal villreinens interesser angående trekk prioriteres.

• I hensynssone bygdeutvikling er hensynet til villreininteressene avklart.

 Retningslinjene og tilpassede arealformål skal innarbeides i kommuneplanene. Heiplanen gir
også rammer for saksbehandling av eventuelle dispensasjonssøknader.

Les hele planen her. Les mer om villrein i Norge her.

Villrein Foto A Nyaas Www .villrein .no

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 3. juni 2014 | Skriv ut siden