LIM-planen sendes på høring fra 19.juni 2014. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 er en viktig ingrediens i Agder-fylkenes langsiktige likestillingssatsing, og skal virke i 12 år. Visjonen er at Agder i 2027 er en likestilt landsdel med gode levekår, og at en egen LIM-plan er overflødig.

I planutkastet er det til sammen forslått 29 utviklingsmål. En skisse til handlingsprogram legges ved høringen så arbeidet med å finne tiltak kan foregå parallelt med at planen gjøres ferdig.

Utkast til LIM-plan er blitt til gjennom en åpen prosess med planverksteder og møter våren 2014. Omtrent 200 personer med svært ulike ståsteder har deltatt.  Arbeidet har vært ledet av de to fylkeskommunene i nært samarbeid med fylkesmennene, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet region Sør, Senter for likestilling ved UiA og representanter fra kommunene Kristiansand, Arendal og Marnardal.

Planutkastet legges fram på en høringskonferanse på UiA Campus Grimstad torsdag 19. juni, og sendes på høring fram til 1. oktober. Dokumentene kan lastes ned her:/planer/hoeringer/

 

Svar sendes til: postmottak@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Kontaktperson: Rådgiver Lisbeth Reed, epost: Lre@vaf.no  mob. 481 05 289

av Reed, Lisbeth, publisert 18. juni 2014 | Skriv ut siden