Ny strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017 ble vedtatt av fylkestinget i går.

Strategiplanen for trafikksikkerhet i Agderfylkene har vært ute til høring i alle kommunene i Agder og ulike organisasjoner som har trafikksikkerhet som fokusområde. Innen høringsfristen 7. mars, var det kommet inn elleve uttalelser.

Endring etter høringsrunden
Etter innspill fra Froland kommune er sikring av skoleveien fremhevet i plandokumentet. Etter innspill fra Nullvisjonen i Lister er nullvisjonsprosjektene endret til Nullvisjonen i Vest-Agder. Punktet som omhandler ansvar under nullvisjonen er skrevet slik at ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene som påvirker trafikksikkerheten kommer tydeligere frem. Etter innspill fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Vest-Agder er punktet som omhandler ansvar under nullvisjonen skrevet om slik at ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene som påvirker trafikksikkerheten kommer tydeligere frem.

Øvrige innspill er vurdert til å være tilfredsstillende omtalt i plandokumentet.

Dette er satsingsområdene:

  • I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur i Agderfylkene er følgende tema/satsingsområder prioritert i planforslaget:
  • Nasjonal Transportplan 2014-2023 har som mål at vekst i persontrafikken i byer og tett-steder skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette stiller krav til økt trafikksikkerhetsfokus overfor disse gruppene og legger føringer for det regionale trafikksikkerhetsarbeidet.
  • Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene skal styrkes ved å tilføre etatene kunnskap, holdninger og kompetanse.
  • Påvirke arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter til å ta inn trafikksikkerhet i HMS- og internkontrolldokumenter.
  • Barn og unge skal sikres tilstrekkelig informasjon om trafikksikkerhet og god trafikkopplæring i barnehage og skole.
  • Redusere utforkjøringsulykker og møteulykker ved tiltak i veg- og trafikkmiljø.
  • Sikre myke trafikanter, fotgjengere og syklister gjennom fysisk tilrettelegging, kampanjer og kunnskapsoppbygging.
  • Effektivisere og spisse politi og vegvesens kontrollvirksomhet mot utsatte målgrupper.

Aust-Agder fylkeskommune hadde planen til behandling i går.

av Richardsen, Wanja, publisert 18. juni 2014 | Skriv ut siden