Det er for første gang utarbeidet en regional plan for forvaltning av vann (Regional plan for vannforvaltningsplan for vannregion Agder 2016- 2021) for hele vannregion Agder. Planen er nå på høring og er et oversiktsdokument på regionalt nivå. Alle kan komme med innspill og fristen for høringsinnspill er 18.11.2014.

Hva er vannregion Agder og vannregionmyndighet?

Vannregioner er delt opp etter nedbørsfelt. Vannregion Agder består av Vest-Agder, Aust-Agder, deler av Telemark og litt av Rogaland. Regionen omfatter vannområdene: Sira-Kvina, Lygna, Mandal-Audna, Otra, Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår

Det er 11 fylkeskommuner som er utpekt til å være vannregionmyndighet. I vannregion Agder er dette Vest-Agder fylkeskommune. Det betyr at man har ansvar for å utarbeide vannforvaltningsplan etter de lover og regler som er gitt. 

Høring

Fylkesutvalgene i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Rogaland har vedtatt å legge høringsforslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021 med tiltaksprogram på høring, jf. plan- og bygningslovens § 8.3 og vannforskriften § 28.c

Det legges opp til to høringsperioder:

1. høring: 1.7. til 18.11. 2014 (20 uker)

2. høring: 23.1. til 6.3. 2015 (6 uker)

2. høringsperiode er forbeholdt høring av innspill som kommer i 1. høringsperiode. Handlingsprogrammet legges ut ved den 2. høringen. Det oppfordres til å sende inn innspillene så tidlig som mulig.

Høringskonferanse

Det planlegges en regional høringskonferanse den 18. september der det blir orientert om planen og satt fokus på viktige problemstillinger. Konferansen blir annonsert. Det vil også bli arrangert lokale møter.

Alle dokumentene finnes på: www.vannportalen.no/Agder

Kontaktperson: Prosjektleder for vannregion Agder,

Kristin Uleberg, Vest-Agder fylkeskommune, tlf: 38074771, kul@vaf.no

 

av Uleberg, Kristin, publisert 1. juli 2014 | Skriv ut siden