Åseral kommune er nå i startgropen med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. I samfunnsdelen skal kommunen ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal også gi grunnlag for prioriteringer av hvordan kommunens arealer skal forvaltes til ulike formål i årene fremover. Opplegget for planarbeidet har vært behandlet politisk i fylkeskommunen. Konklusjonen av behandlingen er at fylkeskommunen er positiv til at Åseral kommune reviderer samfunnsdelen, og at andre tematiske planer knyttet til næring, levekår, klima- og energi innlemmes i denne. Det gis i tillegg noen innspill til det videre planarbeidet.

Åseral kommuneplans samfunnsdel ble sist revidert i 2011. Bakgrunnen for at kommunen nå går i gang med å revidere den er blant annet at det er behov for revisjon av kommunens næringsplan, levekårsplan og klima- og energiplan. I stedet for å videreføre dem som egne planer ønsker kommunen nå at temaene trekkes inn kommuneplanens samfunnsdel.

I følge planprogrammet er Åserals store utfordring å holde på eller aller helst styrke innbyggertallet, da dette vurderes som vesentlig for sosialt miljø, trivsel, kommunale tjenester, skatteinngang og omsetning i lokale virksomheter. Med bakgrunn i dette har kommunen kommet frem til følgende hovedmålsetning for planarbeidet: "Tallet på innbyggere skal økes gjennom å styrke Åseral sin attraktivitet".

Videre er det i følge planprogrammet valgt ut fire satsingsområder i planarbeidet:

1. Attraktivitet for næringsvirksomhet.
2. Attraktivitet for besøkende.
3. Attraktivitet for bosetning.
4. Energi og klima.

I tillegg til dette er folkehelse og likestilling valgt ut som gjennomgående tema for planen. Vest-Agder fylkeskommunen stiller seg bak de satsingsområdene kommunen har valgt ut, Innenfor temaene folkehelse og likestilling ber fylkeskommunen imidlertid om at kommunen følger opp føringene fra Regionplan Agder 2020, Felles plan for levekår og folkehelse i Agder 2010-2013, Regional plan for idrett, friluftslivs og fysisk aktivitet 2014-2020 samt den kommende Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder som er under arbeid.

Fylkeskommunen ber også kommunen vurdere oppfølging av "Heiplanen" som et eget tema. Planen har som mål å sikre levekårene til verdens sydligste villreinstamme og legge til rette for de som holder til i de 18 kommunene innen Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei som omfattes av "Heiplanen"

Vest-Agder fylkeskommune anbefaler videre at utdanning blir vurdert som et satsningsområde.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2014 | Skriv ut siden