Fylkesutvalget ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune kan ende opp på minussiden i forhold til vedtatt budsjett for i år. Årsprognosen per andre tertial viser at det kan gå mot et mulig merforbruk på 13,3 millioner kroner. Budsjettoverskridelsene er å finne innen regionale tjenester, tannhelse og fellestjenester. Fylkeskommunens årsbudsjett er på nærmere 2,1 milliarder kroner i år.

Innenfor regionale tjenester viser prognosene for TT-transport - transport av funksjonshemmede - et mulig merforbruk på 1,6 millioner kroner. Også når det gjelder utviklingsprosjekter som fylkeskommunen har vært involvert i i kommunene, samt en del aktiviteter i regi av Fylkeskonservatoren, har det samlet seg opp kostnader over tid som det er vanskelig å finne inndekning for i år.

Innen tannhelse vil det, på grunn av et uforutsett behov for å fornye odontologisk utstyr ved tannklinikkene i Rona og Vennesla, påløpe investeringskostnader på 3,5 millioner kroner utover det som er budsjettert. Deler av dette vil bli dekket ved innsparingstiltak i driften.

Overskridelsen innen stabsenheter og fellestjenester skyldes økte husleiekostnader.

Agder Kollektivtrafikk melder om budsjettutfordringer i forhold til kostnadsvekst utover det som blir kompensert i overføringene fra fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2014 | Skriv ut siden