Når det gjelder veiprosjekter er det i regjeringens budsjettforslag lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på anleggsstart så raskt som praktisk mulig. Det er prioritert midler til å videreføre etableringen av midtrekkverk på E39-strekningen Rosseland – Tangvall. Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til planlegging av prosjektene E18/39 Ytre Ringveg Kristiansand og E39 Søgne – Ålgård. Det er også satt av midler til å utbedre tre tunneler på E39 i Vest-Agder.

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Vest-Agder i 2015 blir etter dette 122 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i 2014.

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Vest-Agder er det satt av 4 millioner kroner til slik kompensasjon.

Det legges også opp til styrking av jernbanen.Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås tilnærmet 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

Når det gjelder belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Har kristiansandregionen inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 285 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det t lagt til grunn en tildeling av 80 millioner kroner til Kristiansandregionen.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Kristiansand være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

Samferdselsdepartementet signaliserer også at det i 2015 er aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Innseiling til Farsund”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2014 | Skriv ut siden