Flekkefjord Sykehus
© Lund kommune

Lund kommune

Etter en omfattende debatt besluttet representantene i fylkesutvalget i dag å samkjøre flere forslag fra de enkelte partiene til et fellesforslag om fremtidens sykehusstruktur i Agder-fylkene. Bakgrunnen for saken er at Sørlandet sykehus HF har oversendt en foreløpig rapport for «Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF» til høring. Fellesforslaget, som fikk enstemmig tilslutning, innebærer at fylkesutvalget anbefaler at dagens struktur med tre somatiske sykehus i henholdsvis Kristiansand, Flekkefjord og Arendal videreføres.

I fylkesutvalgets vedtak pekes det blant annet på at det må planlegges i forhold til fremtidig medisinsk og teknologisk utvikling. Et fremtidig sykehus må dimensjoneres slik at det tilpasses de muligheter som åpner seg innenfor dette området. Sett i ly sav dette er fylkesutvalget enig i at en baserer seg på tre sykehus med ulikt innhold.

Fylkesutvalget presiserer også at tilbudet innen rus og psykiatri må styrkes i regionen. Det advares mot en nedbygging av rus og psykiatri-tilbudet før dette er faglig forsvarlig og kommunene er i stand til å løse nye oppgaver.

Fylkesutvalget ber for øvrig regjeringen om å avklare hva innholdet i et lokalsykehus skal være.

Fylkestinget vil avgi fylkeskommunens endelige høringsuttalelse 21. oktober.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2014 | Skriv ut siden